rodzaje projektów

Stosowane narzędzia

 • nazwa polska

 • English term

 • Audyty kaskadowe
 • Layered Audits
 • Ciągłe doskonalenie
 • Continous Improvement
 • Coaching
 • Coaching
 • Doskonalenie strumienia wartości w produkcji wieloasortymentowej
 • Managing Value Streams in Mixed Model Manufacturing
 • Hoshin Kanri (Rozwinięcie celów strategicznych)
 • Hoshin Kanri (Strategy Deployment)
 • Jakość u źródła
 • Built-in-Quality
 • Kaizen
 • Kaizen
 • Kanban (system ssący)
 • Kanban (Pull system)
 • Kursy mleczarza (milk runs, waterspider)
 • Milk Runs (waterspider)
 • Lean Assesment
 • Lean Assessment
 • Logistyka wewnętrzna fabryki wedug zasad Lean
 • Lean Logistics
 • Mapowanie strumienia wartości
 • Value-Stream Mapping (VSM)
 • Mapowanie strumienia wartości w procesach usługowych
 • Vale Stream Mapping for Service Processes
 • Mapy szczupłej konsumpcji i szczupłego dostarczania
 • Lean Consumption and Lean Provision Maps
 • Oobeya
 • Oobeya
 • Organizacja przepływu w gniazdach i liniach produkcyjnych
 • Organization of Cells and Lines According to Lean
 • PDCA (cykl PDCA)
 • Plan, Do, Check, Act (PDCA)
 • Planowanie wieloasortymentowej produkcji w partiach
 • Effective Batch Production
 • Poka-Yoke
 • Poka-Yoke
 • Poziomowanie produkcji (Heijunka)
 • Production Leveling (Heijunka)
 • Poziomowanie sprzedaży
 • Levelled Selling
 • Praca standaryzowana
 • Standardized Work
 • Praca standaryzowana menadżerów
 • Standardized Work of Managers
 • Praca zespołowa
 • Team Work
 • Proces przygotowania produkcji (PPP)
 • Production Preparation Process (PPP)
 • Produkcja dokładnie na czas (Just-in-Time)
 • Just-in-Time Production (JIT)
 • Projektowanie linii i gniazd według założeń Lean
 • Lean Design for Manufacturing
 • Przepływ Ciągły (Przepływ jednej sztuki)
 • Continuous Flow (One Piece Flow)
 • Raport A3
 • A3 Reporting
 • Redukcja czasu przezbrojenia (SMED)
 • Single Minute Exchange of Dies (SMED)
 • Rozwiązywanie problemów
 • Problem Solving
 • Sito Glendaya
 • Glenday`s Sieve
 • Standaryzacja pracy w usługach
 • Standardized Work for the Office
 • Strategia szkoleń Lean
 • Lean Traning Strategy
 • Strategia Wizualna
 • Visual Strategy
 • System 5S
 • 5S
 • System 5S w biurze
 • 5S in the Office
 • System 5S w komputerze i na serwerze
 • 5S for Computer Files, Folders and Drives
 • System ssacy Kanban
 • Pull System Kanban
 • System ssący supermarket
 • Supermarket Pull System
 • Systemy motywacyjne
 • Lean Performance and Motivation Systems
 • Szczupła księgowość
 • Lean Accounting
 • Szczupłe utrzymanie ruchu
 • Lean Maintenance
 • Szczupły łancuch dostaw
 • Lean Supply Chain
 • Szczupły magazyn
 • Lean Warehouse
 • Szczupły rozwój produktu
 • Lean Product Development
 • Szczupły System Zarządzania
 • Lean Management System
 • Tablica rozwiązywania problemów
 • Problem Solving Board
 • Tablica zarządzania projektem
 • Project Management Board
 • Totalne produktywne utrzymanie ruchu (TPM)
 • Total Productive Maintenance (TPM)
 • Toyota Kata
 • Toyota Kata
 • TWI (Training Within Industry)
 • TWI (Training Within Industry)
 • TWI Bezpieczeństwo Pracy
 • TWI Job Safety
 • TWI Doskonalenie Metod Pracy
 • TWI Job Methods
 • TWI Instruowanie Pracowników
 • TWI Job Instructions
 • TWI Relacje z Pracownikami
 • TWI Job Relations
 • Wizualne zarządzanie wydajnością
 • Visual Performance Management
 • Zarządzanie strumieniem wartości
 • Value Stream Management
 • Zarządzanie w kulturze Lean
 • Lean Culture
 • Zarządzanie wizualne
 • Visual Management
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. więcej. Zamknij