Projekty mogą dotyczyć reorganizacji określonych procesów jak i wdrażania tzw. szczupłego systemu zarządzania, czy kultury nastawionej na ciągłe doskonalenie. Dzięki dużemu zespołowi ekspertów, zajmujących się stricte wdrażaniem Lean Management w różnych obszarach firm produkcyjnych, nasz instytut może realizować projekty niemal we wszystkich istotnych działach i procesach zachodzących w firmach.

Cel

  • Projekty nakierowane na rozwiązanie konkretnych problemów firmy (np. redukcja braków, zwiększenie produktywności określonego działu/linii, poprawa systemu zarządzania wydziałem).
  • Projekty w tzw. obszarach pilotowych, których celem jest osiągnięcie szybkiego sukcesu oraz transfer umiejętności wdrażania Lean Management do wewnętrznego zespołu.
  • Projekty wspierające większy program lean (np. program korporacyjny).

Metodologia i korzyści

Dostosowanie do specyfiki branży i firmy

Ważnym elementem naszej metodologii jest dostosowanie narzędzi i metod Lean do specyfiki danej firmy. Jesteśmy pionierami we wdrażaniu szczupłego podejścia w wielu branżach przemysłu w Polsce, realizując także szereg nietypowych projektów i dlatego rozwinęliśmy unikalne kompetencje w dostosowywaniu metod i narzędzi lean do specyfiki konkretnej firmy. Również dzięki doświadczeniu w szeregu różnych branż (zobacz branże gdzie realizowaliśmy projekty) wypracowaliśmy warianty metod i narzędzi Lean Manufacturing dostosowane dla poszczególnych branż i sprawdzone w praktyce.Korzyści Dostosowanie metod i narzędzi Lean Manufacturing do specyficznych wymagań konkretnej firmy, co przekłada się na większe korzyści, mniejszy nakład pracy na realizację projektu i przede wszystkim na mniejsze ryzyko projektu.

Sprawdzone reguły współpracy z najwyższym kierownictwem

Metodologia LEI Polska obejmuje również zaangażowanie najwyższego kierownictwa w projekt i regularne przeglądy tak, aby sprawnie nim zarządzać. Nasi konsultanci, należący do najbardziej doświadczonych w Polsce, często byli menadżerowie korporacji pionierskich we wdrażaniu lean w Europie, stosują sprawdzone reguły współpracy z najwyższym kierownictwem. Korzyści Sprawniejszy przebieg projektu, szybsza reakcja na problemy w projekcie.

Wsparcie w zarządzaniu projektem

Na podstawie wieloletnich doświadczeń pomagamy firmom dobrze zdefiniować role w projekcie wdrożeniowym, strukturę projektu oraz sam proces zarządzania zmianami. Korzyści Zredukowane ryzyko opóźnień w projekcie, czy problemów z wdrażaniem i utrzymaniem zmian.

Transfer umiejętności wdrażania Lean Management do wewnętrznej kadry firmy

Bardzo ważnym elementem każdego projektu jest zaangażowanie kadry firm w projekt tak, aby rozwinąć umiejętności samodzielnego wdrażania Lean Management. Transfer umiejętności zachodzi dzięki zastosowaniu kombinacji doradztwa, coachingu i warsztatów. Korzyści Łatwiejsze utrzymanie wdrożonych zmian, możliwość sprawnego wprowadzenia w życie koncepcji ciągłego doskonalenia. Kadra firmy może samodzielnie realizować tego typu projekty w przyszłości.

Całościowe podejście do projektów

Stosujemy, wypracowane w Lean Global Network zasady, które opierają się na całościowym podejściu do reorganizacji firmy i zrozumieniu jak Lean Management działa w obszarze doskonalenia procesów, standardów zarządzania i kultury firmy. Wiele problemów we wdrażaniu Lean Management wynika z tego, że próbuje się reorganizować jeden obszar w oderwaniu od innych, które ściśle się z nim wiążą. Typowym przykładem jest próba reorganizacji procesu produkcji bez zrozumienia, jaki to będzie miało wpływ na wewnętrzne procesy logistyczne. Innym problemem może być nieodpowiedni system motywacyjny, który sprawia, że np. średnia kadra zarządzająca nie angażuje się w utrzymanie zmian wdrażanych w ramach projektu. Dlatego metodologia stosowana przez nas jest dostosowywana indywidualnie do każdego projektu i może obejmować jedną lub kilka warstw z poniższego rysunku.

reorganizacja_firmy_3_warstwy