Twoje dane osobowe traktujemy odpowiedzialnie. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Ciebie dokument, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat sposobu i powodu, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Strony internetowe, których ten dokument dotyczy:

 • lean.org.pl
 • leankonf.pl
 • soft4lean.pl
 • narozdrozachlean.pl

 

1. Kto jest Administratorem Twoich Danych Osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane, jest:
Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej 123, 54-413 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000267015 sąd rejestrowy przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu  posiadająca adres siedziby i miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, NIP: 8982098802, REGON: 020402160, kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł w całości opłacony, zwana dalej „LEIP”.

 

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Jeżeli chciałbyś uzyskać z nami porozmawiać na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować w ten sposób:

 • telefonicznie: 506 785 310
 • mailowo: info@lean.org.pl
 • korespondencyjnie: ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

 

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

LEIP może przetwarzać Twoje dane, ponieważ w przypadku:

 1. skorzystania z naszych usług (udział w szkoleniu/konferencji) – Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji naszych usług, a także do spełnienia prawnych obowiązków z nimi związanych na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, a także art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności o charakterze księgowo-podatkowym związanych z wykonaniem umowy, np. wystawienie faktur, prowadzenie dokumentacja księgowo-podatkowej,
 2. w przypadku osób działających w imieniu osób/podmiotów zawierających umowę (osoby do kontaktu, pełnomocników lub przedstawicieli) – dane przetwarzane są w celu umożliwienia im zawarcia umowy w imieniu osoby będącej stroną tej umowy, a także przekazania materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zawarcie umowy – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 3. wystawienia certyfikatów szkolenia – Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji naszych usług związanych z umową (szkolenia), na podstawie 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
 4. zapisania się do naszego newslettera – Twoje dane przetwarzamy w celu przekazywania Ci informacji o naszych usługach, ofertach, wydarzeniach, nowościach. Informację na ten temat możemy przesłać Ci mailowo, ponieważ zapisałeś się do naszego newslettera. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
 5. przesyłania informacji handlowych i marketingowych – Twoje dane przetwarzamy w celu informowania Cię o naszych ofertach mailowo albo telefonicznie w zależności od Twojej decyzji, na podstawie Twojej zgody – 6 ust. 1 pkt a) RODO,
 6. reklamy dopasowanej do Twoich preferencji – Twoje dane przetwarzamy w celu promocji i reklamy własnych produktów i usług, na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,
 7. reklamy niedopasowanej do Twoich preferencji – Twoje dane przetwarzamy w celu promocji i reklamy własnych usług, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego celu, jakim jest możliwość promocji naszej działalności – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
 8. wypełnienia formularza kontaktowego – Twoje dane przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania za pośrednictwem formularza, na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość komunikacji – 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 9. realizacji roszczeń prawnych, przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu LEIP, [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

 

4. Jakie dane zbieramy i czy ich podanie jest konieczne?

Zbieramy wyłącznie dane, którą są niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt. 3. Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz poniżej:

Szkolenia/Konferencja

Skorzystanie z naszych usług i prawidłowa realizacja zawartej umowy wymaga korzystania z takich danych jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, funkcja i stanowisko, nazwa firmy, adres firmy, a w przypadku szkoleń o charakterze otwartym lub konferencji także PESEL, seria/nr dowodu, dane antropometryczne.

Podanie ww. danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania obowiązków prawnych. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi nam realizację usługi.

Certyfikaty szkoleń

Wystawienie przez nas certyfikatów wymaga danych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy.

Podanie ww. danych jest niezbędne do wystawienia certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi nam realizację tej usługi.

Newsletter

Jeżeli zapisałeś się do nasz newsletter, jedyne informacje, jakich wymagamy, to podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane.

Formularz kontaktowy

Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza, prosimy Cię o podanie adresu e-mail, numeru telefonu, imienia, nazwiska, co pozwoli nam na kontakt i odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie.

Podanie informacji jest dobrowolne, jednak brak takich informacji uniemożliwi nam albo utrudni możliwość udzielenia Ci odpowiedzi i nawiązania kontaktu.

Informacje i działania marketingowe

Jeśli udzieliłeś nam zgody na przesyłanie Ci informacji reklamowych, przetwarzamy w tym celu takie dane jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu, a także pliki cookies za pośrednictwem technologii śledzących zachowanie użytkownika w sieci.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. W przypadku cofnięcia zgody w tym zakresie Twoje dane nie będą w tym celu przetwarzane.

LinkedIn/Facebook

Kiedy obserwujesz nasz profil na LinkedIn/Facebook, będziemy mieć dostęp do publicznie udostępnionych przez Ciebie informacji, w szczególności takich jak imię i nazwisko lub nazwa konta oraz wizerunek.

Podanie ww. danych jest dobrowolne.

 

5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom LEIP, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, a także podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz usługi księgowo-podatkowe.

W przypadku naszych szkoleń i konferencji dane mogą być także udostępniane podmiotom udostępniającym aplikację do organizowania wydarzeń i spotkań online.

W przypadku gdy z charakteru naszych szkoleń lub konferencji wynika, że odbywają się one na terenie należących do naszych partnerów biznesowych (hale produkcyjne, magazynowe, hotele), Twoje dane przekazujemy także tym partnerom, jednakże wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia/konferencji.

Ponadto podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

LEIP może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych użytkowników) także zewnętrznym usługodawcom w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla użytkowników naszej strony, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców narzędzi marketingowych (Pixel Meta, Google Analytics), a także usług pozwalających na spotkania i organizowanie wydarzeń online (Microsoft Teams), dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich (USA w przypadku Meta Platforms Ireland, LinkedIn Ireland Unlimited Company i Google LLC, Mountain View z siedzibą w Kalifornii, a także Microsoft Corp. z siedzibą w Redmond, Waszyngton).

Podmioty te zapewniają, że stosują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

 

6. Jak długo będą przechowywane dane?

Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów, dlatego w przypadku:

 • szkoleń/konferencji – do czasu, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z wiążącą nas umową albo do upływu terminu, w jakim LEIP zobowiązany jest do przechowywania dokumentów księgowych,
 • certyfikatu szkolenia – do czasu, jaki jest niezbędny do potwierdzenia realizacji przez nas usług szkoleniowych związanych z umową, przy czym nie dłużej niż możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń z umową związanych,
 • newslettera – do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: info@lean.org.pl Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • przesyłania informacji handlowych i marketingowych – do czasu cofnięcia Twojej zgody. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: info@lean.org.pl. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • formularza kontaktowego – do czasu, w jakim niezbędne będzie udzielenie Ci odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu co do dalszego kontaktu.

 

7. Jakie uprawnienia mają osoby, których dane przetwarzamy?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zasięgnąć informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. W tym celu napisz do nas na adres: info@lean.org.pl.

Prawo do sprostowania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do ograniczenia danych:

Korzystając z tego prawa, możesz żądać, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania. Możesz skorzystać z tego prawa w szczególności wtedy, gdy:

 1. zgłosisz, że Twoje dane są niepoprawne, wtedy LEIP ograniczy jakikolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
 2. jeśli LEIP nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia,
 3. jeżeli sprzeciwisz się usunięciu danych, wówczas możesz zażądać ich ograniczenia.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym):

Masz prawo  w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe, które przetwarza LEIP. Pamiętaj jednak, że prawo to nie ma charakteru bezwzględnego. Nie będziesz mógł skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy:

 1. nie minął okres, przez jaki LEIP zobowiązany jest do przechowywania dokumentów księgowych,
 2. masz nieuregulowane płatności wobec LEIP,
 3. Twoja usługa jest w trakcie realizacji,
 4. nie minął okres, przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z umową.

Prawo do przenoszenia danych:

Prawo do przenoszenia danych dotyczy osób, których LEIP przetwarza dane:

 1. w sposób zautomatyzowany i odbywa się to na podstawie umowy albo
 2. w sposób zautomatyzowany i na podstawie wyrażonej zgody.

Jeżeli ma miejsce jedna z dwóch sytuacji opisanych w punktach powyżej, osoba może zgłosić żądanie o przeniesienie danych. W takiej sytuacji LEIP, po zidentyfikowaniu żądającego, tworzy kopię danych, a następnie przekazuje osobie żądającej albo innemu administratorowi danych wskazanemu przez żądającego.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

Jeżeli LEIP przetwarza Twoje dane na podstawie swojego uzasadnionego interesu prawnego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niewłaściwy, skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sprawy. Możesz także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9. Czy moje dane osobowe służą do profilowania?

LEIP może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Odbywa się to za pomocą plików cookies i innych technologii śledzących, o ile wyrazisz na to zgodę. LEIP nie podejmuje jednak decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne.

 

Pliki cookies

10. Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na Twoim komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, zawierające informacje na temat nawigacji po naszej stronie internetowej. Dzięki plikom cookies korzystanie z naszych stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze. Pliki te nie są szkodliwe dla komputerów i są powszechnie wykorzystane przez wszelkie strony internetowe.

 

11. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 1. ułatwiania korzystania ze strony internetowej i prawidłowego jej działania,
 2. ulepszania strony internetowej poprzez dokonywanie szacunków dotyczących statystyk i wzorów użytkowania, poprzez dostosowanie witryny do indywidualnych potrzeb użytkowników,
 3. możemy używać plików cookies, aby uzyskać informacje, które umożliwiają nam opracowanie wniosków analitycznych co do stosowanych przez nas reklam własnych produktów lub usług.

 

12. Czy muszę zgodzić się na wykorzystywanie plików cookies?

Ty decydujesz, czy zgadzasz się na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach marketingowych. Pamiętaj, że zmiana ustawień dotycząca plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Decyzję w tym zakresie możesz podjąć podczas pierwszej wizyty na naszej stronie. W tym momencie wyświetlana jest informacja o plikach cookies. Wtedy masz możliwość wyrażenia zgody na „pliki cookies”. Brak wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies w konkretnych celach marketingowych powoduje, że nie będziemy mogli korzystać z tych plików we wskazanych celach.

Ponadto zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Usunięcie plików cookies będzie traktowane jako cofnięcie zgody na ich wykorzystanie w celach marketingowych. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

 

13. Pliki cookies a narzędzia społecznościowe

W ramach naszych stron internetowych mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów trzecich. Ma to związek z wykorzystywanymi przez nas wtyczkami i innymi narzędziami, udostępnianymi przez serwisy społecznościowe.

Nasza strona zawiera wtyczki do serwisu społecznościowego:

 • LinkedIN (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland)
 • Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia)
 • Pixel Meta (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia) – narzędzia analitycznego.
 • Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, Kalifornia) – narzędzia analitycznego.

Skorzystanie z wtyczek spowoduje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze odpowiedniego serwisu społecznościowego. Serwisy społecznościowe mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzisz naszą stronę, będąc zalogowanym na swój profil na LinkedIn/Facebook, zarejestrują one informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany na poszczególnych serwisach, są one w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Serwisy społecznościowe nie przekazują nam informacji o celu ani zakresie gromadzonych danych ani sposobach ich wykorzystania. Jeżeli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe mogły pozyskiwać informacje dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na danym serwisie społecznościowym. Cel, zakres oraz możliwości zmiany ustawień plików cookies podmiotów zewnętrznych są od nas niezależne i zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców, do których adresy zostały podane poniżej: