Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych stacjonarnych, organizowanych przez Lean Enterprise Institute Polska

Jak się zapisać

Aby wziąć udział w szkoleniu, po dokonaniu wyboru interesujących tematów szkoleń, ich terminów oraz miejsc, należy:

 1. Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie lean.org.pl
 2. Upewnić się, że otrzymali Państwo na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenie PRZYJĘCIA ZAPISU na szkolenie
 3. Wnieść opłatę za szkolenie przelewem na konto Lean Enterprise Institute Polska o numerze: 85 1750 1064 0000 0000 2011 7303

W przypadku gdyby nie otrzymali Państwo informacji organizacyjnych na tydzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z LEI Polska (tel. 502 208 231)

Ogólne warunki uczestnictwa

Oferta warsztatów otwartych skierowana jest wyłącznie do firm i nie dotyczy osób prywatnych, konsultantów oraz trenerów. Ze względów bezpieczeństwa w warsztatach nie mogą brać udziału kobiety w ciąży. LEI Polska zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zapisu uczestnika na szkolenie bez podania przyczyn. Firmy partnerskie współpracujące z LEI Polska, na terenie których organizowane są warsztaty otwarte, mają decydujący głos dopuszczający do udziału w warsztatach uczestników z firm zewnętrznych. LEI Polska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy przyjęcia przez firmę partnerską zapisanego uczestnika i zobowiązuje się w takim przypadku do zwrotu całości wpłaconej kwoty zamawiającemu.

Opłaty

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty za udział w warsztatach. Opłatę prosimy dokonać przelewem najpóźniej

7 dni roboczych przed planowaną sesją warsztatów na rachunek:

Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A. 85 1750 1064 0000 0000 2011 7303 z dopiskiem:

„Nazwa szkolenia + wybrana data szkolenia”.

Rezygnacja

Rezygnacja z warsztatów może nastąpić jedynie w formie pisemnej drogą elektroniczną. Rezygnacje należy przesłać na adres: szkolenia@lean.org.pl najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z  uczestnictwa LEI Polska zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego kosztami w wysokości 100% ceny warsztatów, na które dokonano zapisów.

Zakwaterowanie i dojazdy

Ceny szkoleń nie obejmują kosztów noclegów, zakwaterowania i przejazdu uczestników.

Ceny

Ceny za uczestnictwo w poszczególnych warsztatach dostępne są na stronie internetowej LEI Polska pod adresem https://lean.org.pl/szkolenia-otwarte/  

Faktura VAT

Dokonanie zapisu na szkolenie otwarte jest równoznaczne z upoważnieniem LEI Polska do jednorazowego wystawienia zapisującemu faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Reklamacje

Zasady składania reklamacji:

 1. Reklamacje będą przyjmowane w formie pisemnej przesłane na adres mailowy szkolenia@lean.org.pl lub ustnie w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
 2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
 3. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od LEI Polska.

2. W szkoleniach online, organizowanych przez Lean Enterprise Institute Polska:

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach online 

 1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień. 
 2. Przesłanie formularza on-line dostępnego na stronie szkolenia stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Po otrzymaniu zgłoszenia uczestnik otrzyma w ciągu 24 godzin drogą e-mailową potwierdzenie zapisu wraz z fakturą pro forma. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana na wskazany adres e-mail. 
 3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. 
 4. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty za udział w szkoleniu. Opłatę należy dokonać przelewem najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną sesją szkoleń na rachunek: Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A. 85 1750 1064 0000 0000 2011 7303 z dopiskiem: „Nazwa szkolenia”. 
 5. Najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 24 godzin przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny z działem obsługi klienta. 
 6. Rezygnacja z warsztatów może nastąpić jedynie w formie pisemnej drogą elektroniczną. Rezygnacje należy przesłać na adres: szkolenia@lean.org.pl najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z  uczestnictwa LEI Polska zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego kosztami w wysokości 100% ceny warsztatów, na które dokonano zapisów. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. 
 7. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia szkolenia.
 8. LEI Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyn – najpóźniej na 4 dni robocze przed datą wydarzenia. LEI Polska zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie. 
 9. LEI Polska ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. LEI Polska gwarantuje, że nowy wykładowca ma odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika. 
 10. Oferta szkoleń otwartych skierowana jest wyłącznie do firm i osób prywatnych z wyłączeniem konsultantów oraz trenerów. LEI Polska zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zapisu uczestnika na szkolenie bez podania przyczyn. 
 11. Uczestnicy po ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej. 
 12. LEI Polska nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, utrudniające bądź uniemożliwiające udział w szkoleniu, powstałe po stronie uczestnika szkolenia, bez winy organizatora.
 13. Zasady składania reklamacji: 
  a) reklamacje będą przyjmowane w formie pisemnej przesłane na adres mailowy szkolenia@lean.org.pl lub ustnie w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
  b) reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
  c) powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od LEI Polska 
 14. LEI Polska oświadcza, że podczas prowadzonych szkoleń online udostępnia treści (wideo, audio, prezentacje, e-booki, artykuły itp.) chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. 
 15. Każdy uczestnik szkolenia online zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej; w szczególności zakazane jest nagrywanie, wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie, udostępnianie osobom trzecim oraz inne rozpowszechnianie udostępnianych podczas szkoleń online treści w całości lub części bez pisemnej zgody LEI Polska.