W podej­ściu Lean Mana­ge­ment od prze­ło­żo­nego wymaga się posiadania nastę­pu­ją­cych kompetencji:

  1. wie­dzy na temat wyko­ny­wa­nej pracy,
  2. wie­dzy o kom­pe­ten­cjach i zakre­sie odpo­wie­dzialno­ści w organizacji,
  3. umie­jęt­ność wła­ści­wego instru­owa­nia podwładnych,
  4. umie­jęt­ności dosko­na­le­nia metod pracy,
  5. umie­jęt­ności przewodzenia.

Paradoksalnie łatwiej o spełnienie dwóch pierwszych wymagań – wiedzę nabywa się w sposób naturalny wraz z doświadczeniem przez wykonywanie własnej pracy. Natomiast kompetencje związane z pozostałymi trzema umiejętnościami można zdobyć jedynie dzięki stosowaniu w praktyce metodycznego podejścia. Podobnie jak nauczyciel odbywa kursy metodyczne, aby nie opierać się jedynie na własnej intuicji, tak samo mistrz, brygadzista lub lider powinien być szkolony w kompetencjach niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem: metodycznym instruowaniu podwładnych, doskonaleniu metod ich pracy oraz rozwiązywaniu problemów międzyludzkich.

Program TWI dzięki swojej klarownej strukturze pozwala w krótkim czasie na rozwinięcie u przełożonych kluczowych kompetencji potrzebnych do efektywnego pełnienia codziennych obowiązków związanych z zarządzaniem zespołami operacyjnymi. Tym samym przyczynia się do znacznego zwiększenia skuteczności zarządzania na tym poziomie organizacyjnym.

Kliknij na wybrany moduł, aby dowiedzieć się więcej na temat każdego z elementów Programu TWI.