Poprawa bezpieczeństwa pracy możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki ciągłej identyfikacji zagrożeń i wysiłkom związanym z ich eliminacją. Jest to proces niekończący się. Takiemu sposobowi postrzegania bezpieczeństwa pracy poświęcona jest metoda TWI Bezpieczeństwo Pracy (BP) z programu Training Within Industry. Model tradycyjny, w którym za poziom bezpieczeństwa odpowiedzialni są wyłącznie specjaliści ds. BHP nie sprawdza się w praktyce. Potwierdzają to dane statystyczne. W nowoczesnym podejściu do zarządzania bezpieczeństwem pracy główna odpowiedzialność za identyfikację zagrożeń spoczywa na brygadzistach, mistrzach i kierownikach. Każde stanowisko pracy powinno mieć przeprowadzoną ocenę ryzyka, ale nie przez specjalistów BHP, tylko przez bezpośrednich przełożonych. To oni mają największą wiedzę na temat zagrożeń na danym stanowisku pracy. W takim modelu cel jest jeden: ZERO WYPADKÓW.

Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Ocena ryzyka wykonana przez specjalistów ds. BHP jest praktycznie zawsze poprawna pod względem prawnym i merytorycznym, ale brak jest w niej czynników związanych z wiedzą praktyczną, której tacy specjaliści nie mają. Metoda TWI BP to praktyczne narzędzie dla przełożonych umożliwiające przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń na dowolnym stanowisku.

Metoda TWI BP zbudowana jest z czterech kroków, a celem jej jest metodyczne podejście do identyfikacji zagrożeń oraz późniejszego postępowania z nimi. Pierwszy krok metody TWI BP poświęcony jest identyfikacji zagrożeń, drugi krok to określenie środków zaradczych dla wszystkich zagrożeń, trzeci to wdrożenie środków zaradczych w życie, zaś ostatni – czwarty krok – to kontrola rezultatów (patrz rysunek poniżej).

TWI bezpeczeństwo pracy oparte jest na cyklu PDCA
TWI bezpeczeństwo pracy oparte jest na cyklu PDCA

Tak przeprowadzona analiza umożliwia przede wszystkim identyfikacje zagrożeń, ale również wyszukanie środków zaradczych.