Zarządzanie przez rozwiązywanie problemów (część 2/3: lokalny pomiar wyników oraz standaryzowanie obecnych działań)

3. LOKALNY POMIAR WYNIKÓW

Lokalny pomiar wyników to pomiar pracy ludzi, urządzeń i procesów w obrębie miejsca ich działania w zakresie bezpieczeństwa pracy, parametrów maszyn i urządzeń oraz efektywności pracy. Służy przedstawieniu wyników w odniesieniu do lokalnych uwarunkowań i ma zazwyczaj charakter niefinansowy. Pomiar za pomocą lokalnych wskaźników ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie procesów oraz ich ciągłe doskonalenie z wykorzystaniem wiedzy osób bezpośrednio zaangażowanych w działania i procesy pracy wykonywane lokalnie. Przy definiowaniu i przy korzystaniu z mierników bardzo ważne jest zrozumienie – co z całą stanowczością podkreślają Cunnigham i Fiume – że mierniki kształtują zachowanie ludzi 1.

Najczęstszymi problemem w zakresie pomiaru wyników w praktyce produkcyjnej i usługowej, które hamują proces rozwiązywania problemów oraz ciągłe doskonalenie są:

  1. Brak jakiegokolwiek pomiaru wykonywanego lokalnie.
  2. Pomiar z wykorzystaniem wskaźników dobranych wybiórczo (np. pomiar kosztu jednostkowego bez pomiaru stanu zapasów robót w toku) oraz niesprzęgnięcie ich ze strategią firmy.
  3. Pomiar z wykorzystaniem miar i wskaźników zaczerpniętych wprost z systemów stworzonych na potrzeby użytkowników informacji nie powiązanych bezpośrednio z lokalnym obszarem działania. Typowy przykład to system rachunkowości finansowej, którego koszt jednostkowy obliczony na potrzeby wyceny zapasów (zawierający szereg kosztów ogólnych) jest wykorzystywany do oceny efektywności lokalnej. Powodować to może szereg decyzji i działań sprzecznych z istotą doskonalenia procesów.
  4. Wykorzystywanie globalnych miar, które nie mają bezpośredniego związku z operacjami i procesami wykonywanymi lokalnie (np. EBIDA).
  5. Niewykorzystywanie miar do zarządzania i korygowania odstępstw od celu i/lub standardu.

Wg Ballé samodzielny pomiar jest kluczem do kaizen, gdyż wszyscy wiedzą, że to, co jest mierzone, jest zrobione. Stąd samodzielny pomiar jest kluczem do samodoskonalenia. Lokalny pomiar wyników ma na celu 2:

  1. Dokładniejsze zrozumienie problemu, dzięki czemu można dojść do innego (lepszego) sposobu rozwiązania go.
  2. Decentralizację podejmowania decyzji (Lean jest zdecentralizowanym systemem zarządzania operacjami i mierniki powinny być również zdecentralizowane).
  3. Nakłonienie zespołów do obserwowania przez cały dzień swoich własnych wyników i ukazywania napotkanych trudności (dzięki temu operatorom coraz bardziej zależy na coraz lepszym zrozumieniu własnej pracy i osiąganiu celów zespołowych).

Show 2 footnotes

  1. J. E. Cunningham i O. J. Fiume, Real Numbers – Management Accounting in a Lean Organization, Durham: Managing Times Press, 2003, str. 38
  2. M. Balle i F. Balle, Dyrektor firmy jako LEAN MENADŻER – Powieść o transformacji przedsiębiorstwa, Wrocław: Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, 2012, str. 239

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 71 798 57 33

e-mail: info@lean.org.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez lean.org.pl., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.