Nasze podejście do projektów wdrożeniowych

Projekty wdrożeniowe to inicjatywy, w ramach których bezpośrednio wspomagamy naszych klientów w procesach zmian zachodzących w ich organizacjach.

Mogą one mieć różny charakter, począwszy od działań skupionych wokół usprawnień wybranego procesu, poprzez zmiany wybranych obszarów firmy, aż po transformację całej organizacji.

W swojej pracy opieramy się na ramowym modelu transformacji Lean Transformation Framework (LTF) oraz na podejściu zakładającym pełny (domknięty) cykl zmian – od fazy planowania aż do chwili, kiedy zmiany stają się codzienną praktyką firmy. Za każdym razem dbamy o to, aby działania wdrożeniowe przekładały się na wyniki biznesowe klienta.

Dlaczego posługujemy się ramowym modelem Lean Transformation Framework (LTF)

Ramowy model Lean Transformation Framework, który wykorzystujemy w procesie zarządzania zmianą, został opracowany przez międzynarodowy zespół ekspertów Lean Global Network pod kierunkiem Johna Shooka. Z doświadczeń tego zespołu wynika jednoznacznie, że skuteczne, trwałe wdrożenie wymaga realizowania działań doskonalących we wszystkich 5 wymiarach modelu LTF.

Model Transformacji Lean

Model Transformacji Lean, Lean Enterprise Institute Polska
  • Cel biznesowy – podejście sytuacyjne do wyznaczania celu wdrażania

Pierwszym krokiem jest jasne określenie celu projektu wdrożeniowego. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie „Jaki tak naprawdę problem chcemy rozwiązać?” Dążymy do tego, aby wszystkie działania wdrożeniowe, które prowadzimy, były powiązane z celami biznesowymi organizacji klienta. W ten sposób dajemy gwarancję, że przełożą się one na poprawę wyników firmy.

  • Doskonalenie procesów

Dla osiągnięcia ustalonego celu niezbędne jest wyznaczenie procesów, które muszą zostać udoskonalone (produkcyjne, usługowe, czy sprzedażowe). Dobór i odpowiednie zastosowanie przez nas sprawdzonych metod i narzędzi Lean Management sprawia, że usprawniane procesy odnotowują istotną poprawę wyników.

  • Rozwój umiejętności pracowników

Kluczową rolę w każdym przedsiębiorstwie odgrywają ludzie. Bardzo ważne jest wyznaczenie obszarów rozwoju kompetencji pracowników stanowiących podstawę doskonalenia procesów. Dlatego każdy projekt, który realizujemy obejmuje intensywny rozwój pracowników. Dzięki temu identyfikują się oni z wypracowanymi rozwiązaniami zyskując kompetencje i motywację do utrzymania wypracowanych zmian oraz dalszego doskonalenia.

  • Zarządzanie i rola liderów

Dla uzyskania pełni efektów płynących z usprawniania procesów wymagana jest odpowiednia postawa kadry menadżerskiej. Dlatego w procesie zmian konieczne jest wykształcenie pożądanych zachowań wśród liderów organizacji. Realizując nasze projekty wdrożeniowe uczymy menadżerów jak sprawnie zarządzać, jak reagować na problemy oraz jak angażować pracowników w działania doskonalące, aby uzyskiwać ciągłą poprawę wyników.

  • Sposób myślenia, przekonania, założenia

Jeżeli nie zmieni się sposób myślenia pracowników w organizacji, to z jednej strony żadna zmiana nie będzie trwała, z drugiej zaś nie zostanie uruchomiony proces ciągłego doskonalenia. Dlatego stałym elementem naszych projektów są przeglądy, coaching oraz audyty.

Domknięty cykl wdrażania zmian

Celem podejmowanych przez nas działań nie jest wyłącznie opracowanie rozwiązania, ale wdrożenie go do codziennej praktyki firmy. Oznacza to, że nasze projekty wdrożeniowe obejmują fazy projektowania rozwiązań, wdrożenia oraz stosowania i utrzymania tak, aby zaszła rzeczywista transformacja.

Nasza kadra ekspertów

Dzięki zatrudnionemu na stałe zespołowi ekspertów z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach menadżerskich, w wielu różnych branżach oraz sprawdzonym metodom działania, jesteśmy w stanie kompleksowo wspierać wysiłki wdrożeniowe naszych klientów.

Wiedza ekspercka, bogate doświadczenie wynikające z praktyki oraz spójne globalne podejście dają gwarancję sukcesu projektów. W uzasadnionych przypadkach korzystamy też z międzynarodowych ekspertów Lean Global Network.

Oferujemy pełny cykl wdrożeniowy – od projektu po fazę utrzymania zmian

Korzystamy z podejścia LTF – doskonalimy procesy rozwijając jednocześnie kompetencje pracowników

Oferujemy całościowe podejście do problemów wdrożeniowych dzięki zatrudnionemu na stałe zespołowi profesjonalistów

Dopasowujemy się do specyfiki firmy dzięki największemu na rynku doświadczeniu branżowemu

Projekty wdrożeniowe - kontakt

Tomasz Piotrowski

Tomasz Piotrowski

+48 665 006 297

tomasz.piotrowski@lean.org.pl

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

+48 506 388 246

karolina.wozniak@lean.org.pl