Praca menadżera w oparciu o Gemba Walk

Dlaczego tak trudno zaszczepić kulturę ciągłego doskonalenia?

Firmy wdrażające pierwsze projekty doskonalące i uczące się kluczowych narzędzi doskonalenia (np. TWI, A3, system ssący, jakość u źródła) popełniają dość powszechny błąd zakładając, iż ludzie w ich organizacji raz nauczeni działań doskonalących zawsze będą te działania kontynuować, a nawet stosować dalsze udoskonalenia, ponieważ przekonali się o korzyściach doskonalenia i sami z własnej inicjatywy będą chcieli te korzyści utrzymać.

Niestety, doświadczenia wszystkich firm, które próbowały i próbują w codziennej praktyce stosować filozofię szczupłego zarządzania (Lean Management) wybitnie pokazują, że o ile nie jest trudno nauczyć się narzędzi Lean i przeprowadzić kilka czy nawet kilkanaście udoskonaleń (wdrożenia, projekty Lean, itp.), niezwykle trudno jest utrzymać efekty przeprowadzonych udoskonaleń, a jeszcze trudniej inicjować kolejne działania doskonalące bez oparcia w dobrze zdefiniowanym SYSTEMIE. Dlatego też prawdziwe jest powiedzenie, że choć wiele firm stosuje Lean (prowadzi wdrożenia i zna narzędzia Lean), to bardzo niewiele firm po prostu jest Lean.

Nadal te same marnotrawstwa, które wcześniej zidentyfikowano i zredukowano, wracają do codziennej praktyki działania (prace stanowiskowe, procesy), a w organizacji pojawia się stopniowo coraz większe przekonanie, że Lean właściwie niewiele zmienia. Rysunek 1 obrazuje częste objawy po wdrożeniu różnych narzędzi Lean bez „ubrania” tych wdrożeń w stały mechanizm doskonalenia. Objawy te nierzadko występują łącznie i tworzą zjawisko „erozji Lean 4 x N”:

2015-12-28 Praca menadżera w oparciu o Gemba Walk (1)

Rys. 1 Cztery obszary erozji wdrożenia Lean Management

Istotna różnica pomiędzy firmami, które ulegają opisanej powyżej erozji Lean, a firmami, które stworzyły środowisko (kulturę) ciągłego doskonalenia, polega na uzbrojeniu działań doskonalących w dobrze zdefiniowany i spójny mechanizm – SYSTEM SZCZUPŁEGO ZARZĄDZANIA (ang. Lean Management System). Skuteczne „zainstalowanie” w firmie (również w dziale, oddziale, departamencie) takiego systemu szczupłego zarządzania (LMS) opiera się na dwóch filarach:

  • zaangażowaniu całej kadry menedżerskiej,
  • opracowaniu standardu doskonalenia dla kadry menedżerskiej (tzw. rutyn doskonalenia).

Bez poważnej inwestycji w te dwa filary nie można marzyć o stworzeniu kultury codziennego doskonalenia (ang. Continuous Improvement), a same inicjatywy doskonalące nie wpłyną w istotny sposób na osiąganie przez organizację ambitnych celów i zwiększanie jej konkurencyjności na rynku.

Czym jest Szczupły System Zarządzania?

Wg Davida Manna, autora książki „Creating a Lean Culture”, „kultura organizacji jest rezultatem tego, czego doświadczamy w tej organizacji. Z tego punktu widzenia kultura organizacji jest rezultatem jej systemu zarządzania. (…) System zarządzania obejmuje m. in. zachowanie liderów, specyficzne wymagania, narzędzia, rutynowe (standardowe) praktyki. (…) 20% wysiłku wdrożenia Lean Management wymaga wdrożenie narzędzi, a 80% to wdrożenie Szczupłego systemu zarządzania”.

Szczupły system zarządzania stanowi fundament dla całościowego wdrożenia koncepcji Lean Management w firmie (rys. 2). Często jednak jest pomijany na rzecz dużej reorganizacji zorientowanej na wdrożenie „twardych” narzędzi takich jak np. jakość u źródła, przepływ ciągły, TWI, standaryzacja pracy, itp. Tego typu postępowanie skutkuje pojawieniem się licznych problemów na etapie wdrożenia oraz istotnie utrudnia –  a często wręcz uniemożliwia – utrzymanie Lean. Tylko kompleksowe podejście do wdrożenia, z dużym naciskiem na zbudowanie szczupłego systemu zarządzania pozwoli w długiej perspektywie odnieść rzeczywiste i trwałe korzyści.

2015-12-28 Praca menadżera w oparciu o Gemba Walk (2)

Rys. 2 Rola szczupłego systemu zarządzania w koncepcji Lean Management

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 71 798 57 33

e-mail: info@lean.org.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez lean.org.pl., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.