1. Definicje

1.1. Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie należy nadać następujące znaczenie:
1.1.1. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową Platformy i korzystająca z jej funkcjonalności
1.1.2. Uczestnik – osoba, która bierze udział w Wydarzeniu, organizowanym przez Usługodawcę, niezależnie od tego czy jest jednocześnie Klientem czy jedynie działa z ramienia Klienta, jako osoba wyznaczona przez niego do udziału w Wydarzeniu,
1.1.3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonuje zakupu możliwości udziału w Wydarzeniu za pośrednictwem Platformy,
1.1.4. Usługodawca – podmiot, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, tj. Lean Enterprise Institute Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, której szczegółowe dane identyfikacyjne i kontaktowe podane są w treści niniejszego Regulaminu,
1.1.5. Wydarzenie – organizowane przez Usługodawcę szkolenie, spotkanie eksperckie, wykład, konferencja, warsztaty, w którym mogą brać udział Klienci lub Uczestnicy,
1.1.6. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i korzysta z Platformy w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za Konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
1.1.7. Platforma – platforma internetowa, należąca do Usługodawcy, dostępna pod adresem lean.org.pl, posiadająca funkcjonalności wskazane w treści niniejszego Regulaminu,
1.1.8. Materiały – wszelkie materiały szkoleniowe oraz edukacyjne przekazane Klientowi lub Uczestnikom w związku z udziałem w Wydarzeniu albo udostępnione w ramach Platformy, w szczególności materiały wideo, audio, publikacje pisemne, prezentacje czy infografiki, zarówno w formie tradycyjnej (papierowej) jak i cyfrowej,
1.1.9. Regulamin – niniejszy Regulamin, stanowiący umowę o świadczenie usług drogą elektroniczna, zawieraną pomiędzy Użytkownikiem, Klientem oraz Uczestnikiem z jednej strony, a Usługodawcą z drugiej strony,

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta, Użytkowników oraz Uczestników oraz zasady korzystania z Platformy. Regulamin określa także prawa i obowiązki Usługodawcy. W sytuacji gdy Klient dokonuje zakupu prawa do udziału w Wydarzeniu, akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz o umożliwienie udziału w Wydarzeniu, pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
2.2. Z uwagi na fakt, iż Klient może wskazywać osoby, które będą brały udział w Wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę (Uczestników), Klient zobowiązany jest do zapoznania ich z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz poinformowanie o prawach i obowiązkach, które wynikają z Regulaminu i dotyczą udziału w Wydarzeniu. Klient odpowiada za działania wskazanego przez siebie Uczestnika jak za własne.
2.3. Usługodawcą w rozumieniu postanowień niniejszego Regulaminu, tj. podmiotem organizującym Wydarzenia oraz świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Lean Enterprise Institute Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267015, NIP: 8982098802, REGON: 020402160, kapitał zakładowy: 100.000 zł.
2.4. Klient oraz Użytkownik mogą skontaktować się z Usługodawcą m.in. wysyłając wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej: szkolenia@lean.org.pl, wysyłając list na adres: Lean Enterprise Institute Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław lub dzwoniąc pod następujący nr telefonu: 502 208 231

3. Funkcjonalności Platformy

3.1. Platforma umożliwia Klientom oraz Użytkownikom korzystanie z poszczególnych funkcjonalności Platformy, obejmujących w szczególności:
3.1.1. przeglądanie treści zamieszczanych przez Usługodawcę w ramach Platformy, obejmujących w szczególności zapoznawanie się z charakterem działalności Usługodawcy, oferowanymi przez niego usługami, polecanymi publikacjami czy też organizowanymi Wydarzeniami,
3.1.2. zapoznanie się z ogólnodostępnymi materiałami edukacyjnymi i informacyjnymi, dostępnymi w ramach Platformy, zamieszczonymi przez Usługodawcę.
3.1.3. kontaktowanie się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego, zamieszczonego w ramach Platformy lub za pośrednictwem innych danych kontaktowych, w tym w szczególności adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, podanych w ramach Platformy,
3.1.4. zapisania się na newsletter,
3.1.5. nabywanie prawa do udziału w Wydarzeniach, na warunkach określonych szczegółowo w treści niniejszego Regulaminu.
3.2. Usługodawca wskazuje, że Platforma umożliwia dokonywanie przez Klientów zakupu prawa do udziału w Wydarzeniach, organizowanych przez Usługodawcę. Wydarzenia te są organizowane w miejscu i czasie wskazanym przez Usługodawcę, w szczególności w takich miejscach jak siedziba Usługodawcy, hotele, miejsca konferencyjne czy też przedsiębiorstwa (zakłady produkcyjne i usługowe) podmiotów współpracujących z Usługodawcą (firm partnerskich). W Wydarzeniach uczestniczą jako konsultanci, osoby będące pracownikami Usługodawcy lub współpracujący z Usługodawcą na podstawie umów cywilnoprawnych, posiadające wiedzę ekspercką, specjalistyczną lub doświadczenie związane z przedmiotem Wydarzenia.
3.3. Usługodawca wskazuje, że niektóre z Wydarzeń mogą umożliwiać również (lub wyłącznie) uczestnictwo on-line. W takim wypadku Usługodawca informuje Klienta o sposobie udziału w Wydarzeniu, w tym w szczególności wysyła link z zaproszeniem na wydarzenie i wskazuje oprogramowanie lub platformę, która jest niezbędna do udziału w Wydarzeniu. Działania te realizowane są zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 4.10 Umowy.
3.4. Usługodawca podaje w ramach Platformy informacje o szczegółach dotyczących Wydarzenia, takie jak jego data, miejsce, w którym Wydarzenie ma się odbyć, listę konsultantów czy też cenę uczestnictwa w Wydarzeniu.
3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych konsultantów w każdym czasie, w sytuacji gdy jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami lub zdarzeniami niezależnymi od Usługodawcy. Usługodawca zapewnia, że nowy konsultant będzie miał odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne, odpowiednie do charakteru Wydarzenia. Zmiana konsultanta nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez Klienta.
3.6. Usługodawca wskazuje, że w związku z organizacją Wydarzeń w różnych miejscach, takich jak zakłady produkcyjne podmiotów współpracujących z Usługodawcą, na terenie tych obiektów mogą obowiązywać dodatkowe regulacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa, zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, zachowania się na terenie obiektu, wymaganej odzieży lub środków ochrony osobistej. W takim przypadku Usługodawca informuje Klienta lub Uczestnika o tych zasadach przed rozpoczęciem Wydarzenia lub najpóźniej w momencie jego rozpoczęcia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu osób (w tym Uczestników), które nie stosują się do wskazanych zasad postępowania, bez zwrotu kosztów udziału w Wydarzeniu.
3.7. Niezależnie od powyższego, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia z uczestnictwa w Wydarzeniu osób (w tym Uczestników), bez zwrotu kosztów udziału w Wydarzeniu, które zachowują się nieobyczajnie, używają wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłócają przebieg Wydarzenia, w tym poszczególnych wystąpień, znajdują się pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub w inny sposób utrudniają innym Klientom lub Uczestnikom udział w Wydarzeniu.

4. Udział w Wydarzeniach

4.1. Jedną z funkcjonalności Platformy jest dokonanie przez Klienta nabycia prawa do uczestnictwa w Wydarzeniu (zarejestrowania się na Wydarzenie), organizowanym przez Usługodawcę. Nabycie takiego prawa równoznaczne jest z możliwością wzięcia udziału w Wydarzeniu przez Uczestnika. W celu zarejestrowania się na Wydarzenie, Klient jest zobowiązany do:
4.1.1. Wyboru interesującego go Wydarzenia w ramach Platformy i zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi organizacji Wydarzenia, w tym w szczególności datą i miejscem Wydarzenia lub informacją o tym, że szkolenie organizowane jest w formie zdalnej (online), stosownie do pkt 3.3,
4.1.2. Potwierdzenia chęci wzięcia udziału w Wydarzeniu i przejścia do formularza zapisu na Wydarzenie,
4.1.3. Podania danych osoby dokonującej zgłoszenia, tj. Klienta lub osoby działającej w imieniu Klienta,
4.1.4. Podania danych Uczestnika lub Uczestników, którzy wezmą udział w Wydarzeniu – uczestnikiem może być zarówno Klient, osoba dokonująca zgłoszenia, jak również inna osoba wskazana przez Klienta, taka jak jego przedstawiciel lub pracownik,
4.1.5. Podania danych rejestrowych i identyfikacyjnych Klienta – w sytuacji gdy Klient jest przedsiębiorcą. Usługodawca wskazuje, że niepodanie tych danych może uniemożliwić wystawienie na rzecz Klienta prawidłowej faktury VAT,
4.1.6. Zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
4.2. Usługodawca wskazuje, że prezentowane w ramach Platformy informacje o Wydarzeniach, organizowanych przez Usługodawcę, stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert, nie są ofertą uczestnictwa w Wydarzeniu. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zaakceptowanie postanowień Regulaminu i przesłanie formularza zgłoszeniowego Usługodawcy, Klient składa ofertę Usługodawcy w zakresie jego udziału (lub udziału wskazanych przez niego Uczestników) w Wydarzeniu. Usługodawca następnie potwierdza możliwość wzięcia udziału przez Klienta lub Uczestników w Wydarzeniu, przesyłając wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu, lub wskazuje na nieprzyjęcie oferty i niemożność wzięcia udziału w szkoleniu, w szczególności ze względu na brak wolnych miejsc lub inne okoliczności uniemożliwiające udział Uczestników w szkoleniu. Nieprzesłanie przez Usługodawcę takiego potwierdzenia w terminie 72 godzin w dni robocze, uznawane jest za nieprzyjęcie oferty i niemożność udziału Klienta oraz Uczestników w Wydarzeniu.
4.3. W treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, Usługodawca wskazuje szczegóły dotyczące płatności wynagrodzenia z tytułu udziału w Wydarzeniu. Informacje te zawierają również nr rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności wynagrodzenia z tytułu udziału w Wydarzeniu. Informacje te mogą być przekazane w formie faktury proforma.
4.4. Usługodawca umożliwia uiszczanie wynagrodzenia z tytułu udziału w Wydarzeniu przelewem, na rachunek bankowy Usługodawcy, wskazany w treści potwierdzenia, o którym mowa w pkt 4.3. Usługodawca wskazuje, że wynagrodzenie z tytułu udziału w Wydarzeniu powinno zostać uiszczone przez Klienta przed rozpoczęciem się danego Wydarzenia:
4.4.1. w przypadku Wydarzeń stacjonarnych opłata powinna być wniesiona najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia Wydarzenia.
4.4.2. W przypadku Wydarzeń on-line najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia Wydarzenia.
4.5. W przypadku gdy wynagrodzenie nie zostanie zaksięgowane we wskazanym terminie na rachunku bankowym Usługodawcy, Klient oraz wskazani przez niego Uczestnicy nie będą mogli wziąć udziału w Wydarzeniu.
4.6. Usługodawca wystawia na rzecz Klienta fakturę VAT i przesyła ją Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej, co do zasady w dniu rozpoczęcia danego Wydarzenia.
4.7. Podane w ramach Platformy ceny z tytułu udziału w Wydarzeniach są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.
4.8. Cena za udział w Wydarzeniu obejmuje, co do zasady, możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu i inne elementy wyraźnie wskazane w opisie Wydarzenia (np. catering, materiały szkoleniowe). Cena co do zasady nie obejmuje niewymienionych w opisie Wydarzenia elementów, w szczególności takich jak koszty dojazdu lub koszty zakwaterowania, chyba że co innego wyraźnie wskazano w treści opisu.
4.9. Usługodawca jest uprawniony, lecz nie zobowiązany, do ustalania cen promocyjnych dotyczących udziału w Wydarzeniach, w tym przyznawania rabatów poszczególnym Klientom.
4.10. W sytuacji gdy Usługodawca uzna, że Klient lub Uczestnicy powinni otrzymać dodatkowe informacje przed rozpoczęciem Wydarzenia, w przypadku Wydarzeń stacjonarnych najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia, a w przypadku Wydarzeń on-line najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia, na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane dodatkowe informacje organizacyjne dotyczące Wydarzenia.

5. Zasady udziału w Wydarzeniach

5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów na dane Wydarzenie, jeśli liczba osób chętnych na dane Wydarzenie przekroczy maksymalną, dopuszczalną liczbę Uczestników. Zgłoszenia uczestnictwa, które nadejdą po zamknięciu takiej listy, będą umieszczone na liście rezerwowej.
5.2. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego Uczestnika na inną osobę wskazaną przez Klienta, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Wydarzenia stacjonarnego i nie później niż na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Wydarzenia on-line.
5.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyn – najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą Wydarzenia w przypadku szkoleń stacjonarnych i na 2 dni robocze w przypadku szkoleń on-line oraz do odwołania szkolenia z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niego niezależnych, w szczególności polegających na: chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie , wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się Wydarzenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.) w dniu zaplanowanego Wydarzenia. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz zaproponować nowy termin Wydarzenia lub zwrot uiszczonego przez Klienta wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu.
5.4. Możliwość brania udziału w Wydarzeniach on-line lub na terenie hotelu skierowana jest zarówno do przedsiębiorców lub osób prywatnych, jak również innych podmiotów, które chcą wziąć udział w Wydarzeniu (np. fundacji czy stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej). Wydarzenia na terenie firm partnerskich skierowane są jedynie do przedsiębiorców. Usługodawca może ograniczyć możliwość uczestnictwa w Wydarzeniach przez innych trenerów lub konsultantów. Usługodawca wskazuje, że współpracujący z Usługodawcą przedsiębiorcy, na terenie których organizowane są niektóre Wydarzenia, mają decydujący głos dopuszczający do udziału w zajęciach Uczestników. Usługodawca, w przypadku odmowy przyjęcia przez przedsiębiorstwo partnerskie zapisanego Uczestnika zobowiązuje się do zwrotu Klientowi całości wpłaconej kwoty za szkolenie.
5.5. W sytuacji gdy Wydarzenie organizowane jest na terenie zakładu przedsiębiorstwa partnerskiego Usługodawcy, w przypadku spóźnienia na Wydarzenie powyżej 15 minut, Usługodawca może odmówić Uczestnikowi wstępu na teren zakładu lub uczestnictwa w Wydarzeniu. W takim przypadku Klient nie ma prawa do żądania zwrotu kosztów, nawet jeśli z tego powodu nie weźmie udziału w Wydarzeniu.
5.6. Ze względów bezpieczeństwa w Wydarzeniach stacjonarnych na terenie przedsiębiorstw partnerskich nie mogą brać udziału kobiety w ciąży.
5.7. Uczestnik Wydarzenia może otrzymać certyfikat udziału lub ukończenia szkolenia sygnowany logo Lean Enterprise Institute Polska oraz Lean Global Network.

6. Wymagania techniczne

6.1. Do korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy usług drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika lub Klienta komputera osobistego, tabletu lub telefonu komórkowego z zainstalowaną przeglądarką internetową Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Apple Safari, w wersji nie starszej niż rok, akceptującej pliki Cookies, z włączoną obsługą JavaScript, dostępu do Internetu oraz posiadania działającego konta poczty elektronicznej.
6.2. Podczas świadczenia usług Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych, który odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
6.3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, takie jak wirusy, rootkity, programy szpiegujące, ransomware, spyware. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z możliwością zainfekowania urządzenia Klienta lub Użytkownika rekomendowane jest:
6.3.1. zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego korzysta Klient lub Użytkownik,
6.3.2. aktualizowanie systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu Klienta lub Użytkownika.
6.4. Niezależnie od powyższego, do uczestnictwa w Wydarzeniach on-line, może być konieczne zainstalowanie dodatkowego oprogramowania, w tym w szczególności umożliwiające wzięcie udziału w wideokonferencji lub telekonferencji, Usługodawca przekaże Klientowi informację o konieczności zainstalowania takiego oprogramowania przed rozpoczęciem szkolenia. Usługodawca wskazuje, że oprogramowanie wywierane przez niego, umożliwiające udział w Wydarzeniu, nie będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat przez Klienta.
6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Wydarzenia on-line, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej, podania błędnego adresu poczty e-mail czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

7. Świadczenie usług drogą elektroniczną

7.1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, związane z możliwością korzystania z Platformy w sposób nieprzerwany, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzania okresowych prac serwisowych, o których będzie w miarę możliwości informował Użytkowników z co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.
7.2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia prac naprawczych również doraźnie, bez wcześniejszego informowania Użytkowników, w szczególności w celu likwidowania błędów lub usterek, których usunięcie nie jest związane z koniecznością wyłączenia Platformy przez dłuższy czas.
7.3. Informacja o planowanych pracach serwisowych będzie przekazywana Użytkownikom bezpośrednio w ramach Platformy.
7.4. Z uwagi na fakt, iż Usługodawca podejmuje ciągłe działania mające na celu rozwój Platformy, szczegółowy zakres możliwości, oferowanych przez Platformę może ulegać zmianie. Usługodawca zapewnia, że dokłada wszelkich starań aby rozwój Platformy nie wpłynął w istotny sposób na korzystanie z dostępnych funkcjonalności Platformy. Usługodawca zastrzega sobie jednak możliwość dokonywania zmian w ramach Platformy, w tym również zmian w zakresie interfejsu, UX (user-experience), sposobu działania poszczególnych usług w ramach Platformy, możliwości jakie daje Platforma czy też zasad działania poszczególnych Funkcjonalności.

8. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu

8.1. Klient ma prawo do zrezygnowania z Wydarzenia, poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia drogą elektroniczną, przesłanego na adres: szkolenia@lean.org.pl. Oświadczenie takie powinno zostać przesłane:
8.1.1. w przypadku szkoleń stacjonarnych najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia,
8.1.2. w przypadku szkoleń on-line najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.
8.1.3. w przypadku programu certyfikowanego „Zarządzanie projektami według zasad Lean” w terminie maksymalnie 14 dni od dnia przesłania zgłoszenia na dane Wydarzenie, ale nie później niż przed uzyskaniem dostępu do platformy na której realizowany jest program.
8.2. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa i niewzięcia udziału w Wydarzeniu przez Uczestników, Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami w wysokości 100% ceny Wydarzenia, na które dokonano zapisów.
8.3. Brak uiszczenia kwoty z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
8.4. Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy o udział w Wydarzeniu, w terminie 14 dni od dnia zapisania się na dane Wydarzenie. Postanowienie to znajduje zastosowanie nawet gdyby Konsument przekroczył terminy, o których mowa w pkt 8.1 Umowy. Usługodawca wskazuje jednak, że prawo to nie przysługuje w stosunku do tych Wydarzeń, które odbyły się przed upływem wskazanego terminu odstąpienia. W sytuacji gdy dane Wydarzenie odbywa się lub odbyło się, Konsument nie może od niego odstąpić, stosownie do treści przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287.).
8.5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Konsument powinien wysłać przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: szkolenia@lean.org.pl.
8.6. Usługodawca odbiera od Konsumenta zgodę na realizację na jego rzecz usługi przed upływem terminu odstąpienia i informuje o utracie przez Konsumenta prawa do odstąpienia.

9. Prawa własności intelektualnej

9.1. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Platformy oraz jej poszczególnych elementów, w tym publikacji, grafik, opisów, kodu źródłowego oraz innych, chronionych prawem autorskim rozwiązań, które wchodzą w skład Platformy. Użytkownicy oraz Klienci mają prawo zapoznawać się z treściami opublikowanymi w ramach Platformy, nie są jednak uprawnieni do wykorzystywania tych materiałów na własne potrzeby, w szczególności ich kopiowania, powielania lub zamieszczania w innych miejscach.
9.2. Usługodawca oświadcza, że w związku z udziałem Klienta lub Uczestników w Wydarzeniu, mogą być im przekazywane, udostępniane, odtwarzane lub wyświetlane Materiały chronione prawem autorskim. Dotyczy to w szczególności treści wyświetlanych prezentacji, filmów, nagrań audio, zapisów, rozdawanych materiałów szkoleniowych, podręczników, folderów, ulotek, handbooków, grafik, zdjęć publikacji książkowych czy też materiałów przesyłanych w formie elektronicznej, np. w formacie pdf lub zdjęć/grafik.
9.3. Usługodawca wskazuje, że autorskie prawa majątkowe do Materiałów, wskazanych w pkt 9.1 przysługują bezpośrednio Usługodawcy lub osobom występującym w ramach Wydarzeń lub przedsiębiorcy, w którego zakładzie odbywa się dane Wydarzenie. W każdym z tych przypadków Usługodawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do wykorzystywania wskazanych Materiałów w celach szkoleniowych, związanych z organizacją i przebiegiem Wydarzenia, w tym do przedstawiania ich Uczestnikom lub przekazywania Uczestnikom bezpośrednio. Usługodawca oświadcza, że przekazanie tych Materiałów na rzecz Uczestników, nie będzie stanowić naruszenia jakichkolwiek praw ani dóbr osób trzecich (w tym podmiotów powiązanych z Usługodawcą).
9.4. Usługodawca wskazuje, że przekazanie Materiałów na rzecz Uczestników nie powoduje przeniesienia praw autorskich do tych Materiałów na rzecz Uczestników. Niniejszy Regulamin ma na celu umożliwienie Uczestnikom korzystanie z materiałów w związku z udziałem w Wydarzeniu, nie zaś przeniesienie autorskich praw majątkowych.
9.5. Wraz z zakupieniem przez Klienta prawa do udziału w Wydarzeniu i wzięcia udziału w Wydarzeniu przez Uczestnika, Klient uzyskuje uprawnienie do zapoznawania się z treścią przekazanych, udostępnionych, odtworzonych lub wyświetlonych Materiałów. W przypadku Klientów, którzy oddelegowali do udziału w Wydarzeniu Uczestników innych niż oni sami, Uczestnicy ci również mają możliwość zapoznawania się z materiałami, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
9.6. Klient lub Użytkownik:
9.6.1. zobowiązuje się nie rozpowszechniać, nie nagrywać, nie wynajmować, nie oddawać w leasing, nie udzielać licencji, nie prowadzić dystrybucji, nie dokonywać transferu, nie udostępniać nieodpłatnie, nie kopiować w celu dalszej odsprzedaży, nie reprodukować, nie modyfikować bądź nie dzielić się Materiałami, które są im udostępnione,
9.6.2. jest uprawniony do wykorzystywania Materiałów na własny użytek, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu i nie jest uprawniony do publicznego odtwarzania lub udostępniania Materiałów, w tym w szczególności na rzecz osób trzecich, tzn. osób innych niż Klient oraz Uczestnicy,
9.6.3. zobowiązuje się do użytkowania Platformy oraz wszelkich Materiałów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
9.7. Usługodawca wskazuje, że w związku z udziałem w Wydarzeniu, Klient może otrzymywać Materiały, takie jak wydruki, ebooki, publikacje, schematy, infografiki, materiały audio lub wideo, które stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z tych materiałów Klient jest uprawniony do zapoznawania się z treścią Materiałów oraz odtwarzania ich w ramach własnej działalności osobistej (w przypadku Klientów będących Konsumentami) lub gospodarczej (w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami) oraz umożliwiania zapoznania się z Materiałami przez poszczególnych Uczestników. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, ze Klient nie jest uprawniony do wykorzystania tych Materiałów w celu ich dalszego rozpowszechniania, publikowania, w tym na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych.
9.8. Udzielenie licencji, o której mowa w niniejszym punkcie następuje odpłatnie w ramach płatności, o których mowa w pkt 4.4 niniejszego Regulaminu.

10. Odpowiedzialność

10.1. Użytkownik oraz Klient zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania postanowień Regulaminu. Klient jest zobowiązany do zapoznania Uczestników z postanowieniami niniejszego Regulaminu i odpowiada za ich działania jak za własne. W sytuacji gdy w niniejszym punkcie wskazano, że Klient ponosi odpowiedzialność, dotyczy to również Uczestnika, działającego z ramienia Klienta.
10.2. Klient oraz Użytkownik ponoszą odpowiedzialność za swoje działanie lub zaniechanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10.3. Klient oraz Użytkownik w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zobowiązują się w szczególności do:
10.3.1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą,
10.3.2. poszanowania dóbr osobistych innych Klientów oraz Użytkowników i powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Klientów lub Użytkowników,
10.3.3. powstrzymywania się od wykorzystywania Platformy w celu prowadzenia działań niezgodnych z postanowieniami Regulaminu lub naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym niewykorzystywania Platformy w celu wysyłania, tworzenia lub dokonywania innych operacji z użyciem szkodliwego oprogramowania, w szczególności takiego jak ransomware, spyware, malware lub innego rodzaju wirusów komputerowych,
10.3.4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań stanowiących nieuprawnioną ingerencję w Platformę, w tym takich które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Platformy, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu Platformy lub utrudnianiu dostępu do Platformy innym Klientom lub Użytkownikom,
10.3.5. niepodejmowania jakichkolwiek działań z wykorzystaniem Platformy na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów oraz Użytkowników.
10.4. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym Regulaminie.
10.5. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Platforma działała prawidłowo w sposób nieprzerwany. Usługodawca nie odpowiada jednak za ewentualne skutki niedziałania lub nieprawidłowego działania Platformy, które wynikają z działania siły wyższej. Przez pojęcie „siły wyższej” należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach gospodarczych, które jest zewnętrzne w stosunku do zobowiązanego do określonych świadczeń Usługodawcy i któremu Usługodawca nie może przeciwdziałać, działając z należytą dbałością i za które odpowiedzialności nie ponosi zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego, w szczególności: strajk generalny, wojny, walki wewnętrzne w danym kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie i inne zdarzenia wynikające z działania elementarnych sił przyrody.
10.6. Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody wyrządzone przez Usługodawcę względem Klienta będącego Przedsiębiorcą ograniczona jest do dwukrotności łącznej kwoty wynagrodzenia uiszczonego przez takiego Klienta w roku kalendarzowym.
10.7. Usługodawca wskazuje, że w związku z uczestnictwem w Wydarzeniach, Uczestnikom mogą być udostępniane Materiały o charakterze szkoleniowym oraz edukacyjnym. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Materiały były zgodne z powszechnie akceptowalną i popartą badaniami naukowymi wiedzą. Usługodawca wskazuje jednak, że Materiały nie stanowią indywidualnych zaleceń, porad czy sugestii działania.

11. Dane osobowe

11.1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, Klientów oraz Uczestników. Administratorem danych jest Lean Enterprise Institute Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267015, NIP: 8982098802, REGON: 020402160, kapitał zakładowy: 100.000 zł.
11.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
11.3. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Usługodawcą wysyłając wiadomość na następujący adres poczty elektronicznej: szkolenia@lean.org.pl, wysyłając list na adres: Lean Enterprise Institute Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław lub dzwoniąc pod następujący nr telefonu: 502 208 231.
11.4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
11.4.1. w odniesieniu do Użytkowników – w celu umożliwienia im prawidłowego wyświetlania Platformy, zapisania w ich urządzeniu plików cookies, zbieraniu danych statystycznych dotyczących Platformy, zapewnienia bezpieczeństwa Platformy i przeciwdziałaniu działaniom niezgodnym z prawem oraz prowadzeniu działań promocyjnych i marketingowych – prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, tj. przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
11.4.2. w odniesieniu do Klientów – w celu umożliwienia im zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług na rzecz Klientów, w szczególności obejmującej zapisanie się na udział w Wydarzeniu, organizowanym przez Usługodawcę oraz realizację praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, związanych z tym Wydarzeniem, co stanowi sytuację, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą – prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
11.4.3. w odniesieniu do osób, które działają w imieniu Klientów (osób kontaktowych, przedstawicieli oraz reprezentantów) – w celu umożliwienia im działania w imieniu Klienta w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej udziału Klienta oraz Uczestników w Wydarzeniu, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora – prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
11.4.4. w odniesieniu do innych niż Klient Uczestników, którzy biorą udział w Wydarzeniach – dane są przetwarzane w celu zapewnienia Uczestnikom możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu, przekazaniu im materiałów szkoleniowych i wydaniu certyfikatów oraz realizacji innych obowiązków, wynikających z niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim odnosi się on do możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu przez Uczestników, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora – prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
11.5. Niezależnie od powyższego, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego. Prawną podstawą do prowadzenia tego rodzaju działań jest przepis art. 6 ust. 1 lit c) RODO, który wskazuje na to, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu realizacji przez administratora obowiązku, nałożonego na niego przepisami prawa.
11.6. Ponadto, za dobrowolnie wyrażoną przez Użytkownika zgodą, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych, dotyczących oferowanych produktów i usług Usługodawcy lub jego Partnerów handlowych za pomocą poczty elektronicznej. Przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (Usługodawcy) jest prowadzenie działań marketingowych, obejmujących usługi świadczone przez Usługodawcę. Niezależnie od tego, zgody na komunikację marketingową zbierane są stosownie do przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) oraz przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z 2020 r. poz. 374, 695,875).
11.7. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika, Klienta lub Uczestnika, przetwarzanych w ramach Platformy lub przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu, są podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO lub podmioty które mogą je przetwarzać jako samodzielni administratorzy danych:
11.7.1. podmioty odpowiadające za zarządzanie hotelami, salami konferencyjnymi lub przedsiębiorstwami produkcyjnymi, w których organizowane są Wydarzenia – dany podmiot otrzymuje dane osobowe tylko tych Uczestników, którzy będą brali udział w Wydarzeniu organizowanym w takim zarządzanym przez ten podmiot miejscu,
11.7.2. podmiot świadczący usługi umożliwiające zbieranie danych statystycznych dotyczących korzystania z Platformy – Google Analytics – usługa ta świadczona jest przez Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandii oraz Google LLC z siedzibą w Mountain View w Kalifornii,
11.7.3. podmiot, umożliwiający wykorzystanie usług chmurowych Microsoft, takich jak Microsoft Teams – usługa ta świadczona jest przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandii, oraz Microsoft Corp. z siedzibą w Redmond, Waszyngton, USA,
11.7.4. podmiot udostępniający aplikację do organizowania wydarzeń online, w sposób umożliwiający transmisję dźwięku i obrazu – ClickMeeting spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
11.7.5. podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi księgowe oraz rachunkowe.
11.8. Z uwagi na to, że część podmiotów, wskazanych w pkt 11.7, posiada swoja siedzibę w USA, Usługodawca informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, podmiotom, które umożliwiają zawarcie specjalnych umów, obejmujących Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską, przyznające dodatkowe prawa podmiotom, które są zobowiązane do przestrzegania europejskich przepisów dotyczących ochrony danych.
11.9. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres organizacji Wydarzenia, w którym bierze udział Klient lub Uczestnik oraz przez okres 3 lat od zakończenia takiego Wydarzenia. W zakresie w jakim dane te dotyczą rozliczeń podatkowych, są przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym doszło do organizacji Wydarzenia. Dane Użytkowników, którzy jedynie korzystali z funkcjonalności Platformy, w tym przeglądali zamieszczone w jej ramach treści, są przechowywane przez okres do 1 roku od momentu zakończenia korzystania z Platformy.
11.10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
11.10.1. żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, które jego dotyczą,
11.10.2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
11.10.3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
11.10.4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
11.10.5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
11.10.6. cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody,
11.10.7. przenoszenia danych osobowych do innych usługodawców.
11.11. Usługodawca przetwarza co do zasady dane osobowe pochodzące bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą. W sytuacji gdy Usługodawca przetwarza dane Uczestników, mogą one pochodzić od Klienta, tzn. od podmiotu, który dokonał zakupu możliwości udziału w Wydarzeniu i wskazał, że Uczestnicy będą w nim uczestniczyć z jego ramienia. W takim przypadku zakres przetwarzanych danych obejmuje co do zasady imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, miejsce pracy, stanowisko, dane dotyczące Wydarzenia, w którym osoba będzie brała udział. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości Uczestników, np. poprzez poproszenie ich o okazanie dowodu osobistego.
11.12. Usługodawca wskazuje, że nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bazującego na danych osobowych, które są przetwarzane przez Usługodawcę, w tym nie dokonuje profilowania.

12. Reklamacje

12.1. Klientowi lub Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
12.2. Reklamacje mogą być składane:
12.2.1. pisemnie na adres Usługodawcy podany w pkt 2.4 Regulaminu,
12.2.2. pocztą e-mail na adres podany w pkt 2.4 Regulaminu.
12.3. W celu umożliwienia Usługodawcy skutecznego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien wskazać w jej treści:
12.3.1. adres poczty elektronicznej Klienta lub Użytkownika,
12.3.2. opis zgłaszanych zastrzeżeń,
12.3.3. zakres żądania Klienta lub Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją.
12.4. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Klienta lub Użytkownika o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Klienta informacje, o których mowa w pkt 12.3 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
12.5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Klientowi lub Użytkownikowi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
12.6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Klientowi drogą elektroniczną na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta lub Użytkownika.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej pomiędzy Klientem, a Usługodawcą i realizowanej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie ewentualne spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę na mocy niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. W zakresie w jakim ewentualne spory dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami, sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
13.2. W celu skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
13.3. W przypadku chęci skorzystania z platformy ODR, Klient będący Konsumentem podczas składania skargi za jej pośrednictwem powinien podać następujący adres e-mail Usługodawcy: szkolenia@lean.org.pl
13.4. Usługodawca jest uprawniony do zmian postanowień Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, przy czym nie może być on krótszy niż 14 dni od dnia poinformowania o niej Klientów. Usługodawca informuje o zmianie Regulaminu na swojej stronie internetowej. Zmiana Regulaminu nie dotyczy tych usług, które zostały zakupione przez Klienta w czasie obowiązywania starej wersji Regulaminu – w takim przypadku stosuje się postanowienia starej wersji Regulaminu.
13.5. Załącznik do niniejszego Regulaminu, zawierający pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi integralną część Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia z Usługodawcą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Konsument może od niej odstąpić bez podawania jakichkolwiek przyczyn.

W tym celu Konsument powinien przesłać informację o odstąpieniu pisząc na adres e-mail: szkolenia@lean.org.pl

Konsument może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, który znajduje się poniżej:

 

Wzór formularza odstąpienia

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od zawartej umowy dotyczącej udziału w Wydarzeniu, organizowanym przez Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o.

Data Wydarzenia……………………………………………
Nazwa Wydarzenia ……………………………………….
Miejsce Wydarzenia……………………………………………..
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres poczty e-mail ……………………………………………………………