Toyota Production System w usługach IT na przykładzie IBM GSDC sp. z o.o. we Wrocławiu

1. Specyfika działalności firmy IBM oraz centrum dostarczania usług IT we Wrocławiu

Firma IBM w 2011 r. obchodziła stulecie swojego istnienia. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowanie oraz systemy i technologie informatyczne. W ogłoszonej strategii biznesowej do 2015 roku firma kładzie nacisk na analitykę biznesową, cloud computing, wzrost udziału rynków wzrostu (w tym Polski) w swoich przychodach oraz agendę budowy Mądrzejszego Świata (z ang. Smarter Planet). W jej ramach, wspólnie z Partnerami Biznesowymi, przy ścisłej współpracy z klientami, na całym świecie wdraża m.in. systemy inteligentnych miast, inteligentnego zarządzania ruchem drogowym, czy inteligentnego przesyłu energii. Na polskim rynku IBM działa od 1991 roku. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, a oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Firma posiada w Polsce również szereg specjalistycznych centrów, takich jak Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu, Laboratorium Oprogramowania i Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Krakowie oraz Centrum Kompetencyjno-Wdrożeniowe w Gdańsku. IBM współpracuje ściśle z klientami wszystkich najważniejszych sektorów gospodarki: finansowego, telekomunikacyjnego, przemysłowego, energetycznego, motoryzacyjnego, administracji publicznej, rynku MSP i innych.

Aby móc dostarczyć zakontraktowane usługi oraz sprostać wymaganiom klientów co do ich jakości, IBM podjął strategiczną decyzję o uruchomieniu nowej linii biznesowej o nazwie „Strategic Outsourcing Delivery” (w skrócie SO Delivery). Nowa organizacja w strukturze firmy IBM jest zorganizowana w oparciu o własną innowacyjną strategię, który można opisać jako „systemem produkcyjny SO Delivery”, oparty m.in. na najlepszych praktykach Toyota Production System (TPS), a rozwijanych w obszarze świadczenia usług IT w IBM od wielu lat. Warto wspomnieć, iż w opracowywaniu systemu brały udział tysiące inżynierów IBM z całego świata. Na omawianą strategię składa się zbiór najlepszych praktyk zarządzania, w tym własna implementacja TPS, a także sieć organizacji którą stanowią Centra Dostarczania Usług IT tzw. „Delivery Centres” (zwane dalej centrami DC) zapewniające zdalne wsparcie klientów w skali globalnej w dowolnej ich lokalizacji. Firma IBM posiada obecnie kilkanaście centrów DC działających w różnych krajach na świecie (w Europie są to między innymi Polska, Czechy, Węgry oraz Irlandia).

Rozlokowanie centrów DC na świecie.

Rozlokowanie centrów DC na świecie.

Obecnie największym wyzwaniem stojącym przed centrami DC w drodze do wzmacniania ich pozycji w ramach SO Delivery, jest utrzymywanie zdolności do zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich o wymaganych kwalifikacjach i kontrolowanych kosztach. Co więcej, rozwój centrów dostarczania usług IT na tak szeroką skalę oznacza potrzebę posiadania doskonałych procesów zarządzania zasobami i umiejętnościami wraz z systemami zarządzania i raportowania, które muszą być oparte na najlepszych praktykach w zakresie kontroli procesów biznesowych i zarządzania kosztami. Osiągnięcie omawianych celów biznesowych zapewnia firmie IBM wspomniany wcześniej system produkcyjny SO Delivery, który koncentruje się na dalekosiężnej koncepcji – lepiej, szybciej, taniej – realizowanej poprzez:

  • eliminację niewłaściwego wykorzystania zasobów (strat, marnotrawstwa) – koncentracja na procesie,
  • rozwój pracowników i kooperantów,
  • ciągłe doskonalenie dostarczanych usług poprzez rozwiązywanie pojawiających się problemów i zapobieganie im (filozofia kaizen).

2. Dalekosiężna koncepcja

Utworzenie linii biznesowej SO Delivery w strukturze IBM i ciągły jej rozwój zaowocował otwarciem w 2010 roku centrum DC we Wrocławiu (zwanym dalej Delivery Centre Poland). Ten istotny dla polskiej gospodarki fakt wynika z dalekosiężnej koncepcji firmy IBM, która opiera swoją działalność na koncentracji na otwartych technologiach i rozwiązaniach o wysokiej wartości dodanej. Takie podejście koresponduje nierozerwalnie z podejściem TPS podkreślającym, że decyzje w zarządzaniu należy opierać na dalekosiężnej koncepcji, co jest czynnikiem koniecznym aby móc w dalszych krokach eliminować marnotrawstwo, rozwijać ludzi i partnerów oraz ciągle rozwiązywać pojawiające się problemy (rysunek 2).

Droga Toyoty. Od ogólnej koncepcji do ciągłego doskonalenia

Rysu­nek 2. Droga Toyoty. Od ogól­nej kon­cep­cji do cią­głego dosko­na­le­nia. Żró­dło: opra­co­wa­nie wła­sne na pod­sta­wie: Jef­frey K. Liker, Droga Toyoty, Wydaw­nic­two MT Biz­nes Sp. Z o.o., s.124

W oparciu o ujednolicone i innowacyjne rozwiązania przygotowane dla klientów, IBM pracuje nad uzyskaniem miana najlepszej globalnie zintegrowanej firmy, mającej nadrzędną misję – być liderem innowacyjności na szczeblu światowym. Cel ten jest realizowany poprzez innowacyjność samej firmy oraz zaufanie jakim jest ona darzona i zamierza przyczyniać się do sukcesu klientów(a tym samym i firmy). Jednostka we Wrocławiu jest częścią strategii zmniejszania kosztów dostarczania usług IT przy jednoczesnym wzroście ich jakości (rysunek 3), tak jak każde centrum DC wyposażona w odpowiedniej klasy sprzęt informatyczny, łącza telekomunikacyjne oraz zaplecze socjalne dla pracowników pozwalające realizować założoną koncepcję.

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 71 798 57 33

e-mail: info@lean.org.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez lean.org.pl., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.