Lean Transformation Framework (LTF)

Ramowy model Lean Transformation Framework, został opracowany przez międzynarodowy zespół ekspertów Lean Global Network (nasz Instytut jest częścią tej globalnej organizacji) pod kierunkiem Johna Shooka. Z doświadczeń tego zespołu wynika jednoznacznie, że skuteczna i trwała reorganizacja firmy wymaga realizowania działań doskonalących w 5 wymiarach przedstawionych poniżej.

5 wymiarów modelu LTF

Jak wykorzystuje się 5 wymiarów LTF w transformacji firm

 • Cel biznesowy – podejście sytuacyjne do wyznaczania celu wdrażania

Pierwszym krokiem transformacji jest jasne określenie celu transformacji. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie „Jaki tak naprawdę problem chcemy rozwiązać?”. Dążymy do tego, aby wszystkie działania wdrożeniowe, które prowadzimy, były powiązane z celami strategicznymi i biznesowymi danej firmy. W ten sposób mamy gwarancję, że przełożą się one na poprawę wyników firmy.

 • Doskonalenie procesów

Dla osiągnięcia ustalonego celu niezbędne jest wyznaczenie procesów, które muszą zostać udoskonalone (produkcyjnych, usługowych, czy sprzedażowych). Dobór i odpowiednie zastosowanie przez nas sprawdzonych metod i narzędzi doskonalenia procesów sprawia, że usprawniane procesy odnotowują istotną poprawę wyników.

 • Rozwój umiejętności pracowników

Kluczową rolę w każdym przedsiębiorstwie odgrywają ludzie. Bardzo ważne jest wyznaczenie obszarów rozwoju kompetencji pracowników stanowiących podstawę doskonalenia procesów. Dlatego każdy projekt, który realizujemy obejmuje rozwój pracowników. Dzięki temu identyfikują się oni z wypracowanymi rozwiązaniami, zyskując kompetencje i motywację do utrzymania wypracowanych zmian oraz do dalszego doskonalenia.

 • Zarządzanie i rola liderów

Dla uzyskania w pełni efektów płynących z usprawniania procesów wymagana jest odpowiednia postawa kadry menadżerskiej. Dlatego w procesie zmian konieczne jest wykształcenie pożądanych zachowań wśród liderów organizacji. Realizując nasze projekty transformacyjne uczymy menadżerów jak sprawnie zarządzać, jak reagować na problemy oraz jak angażować pracowników w działania doskonalące, aby uzyskiwać ciągłą poprawę wyników.

 • Sposób myślenia, przekonania, założenia

Jeżeli nie zmieni się sposób myślenia pracowników w organizacji, to z jednej strony żadna zmiana nie będzie trwała, z drugiej zaś nie zostanie uruchomiony proces ciągłego doskonalenia. Dlatego stałym elementem naszych projektów jest praca z liderami i zespołami, przeglądy i coaching tak, aby zmienił się również sposób myślenia ludzi np. w zakresie rozwiązywania problemów (zamiast gaszenia pożarów), podejmowania decyzji w oparciu o dane i fakty, motywowania ludzi, konsekwencji w działaniach doskonalących i utrzymaniu tych zmian itp.

Dlaczego model LTF jest skuteczny?

Stosowanie modelu LTF eliminuje szereg typowych problemów w prowadzeniu transformacji i działań doskonalących takich jak:

 • Brak powiązania działań doskonalących z celami firmy.
 • Nieprzekonywujące wyniki działań doskonalących.
 • Brak zaangażowania kadry w zmiany.
 • Brak przekonania ludzi do słuszności wdrażanych zmian
 • Cofanie się zmian.
 • Usprawnianie czegoś kosztem czegoś innego (np. poprawa produktywności, kosztem jakości).

Stosowanie modelu LTF pozwala szybko identyfikować bariery we wdrażaniu zmian i eliminować te bariery. Przykładem takich barier mogą być:

 • Niska motywacja pracowników i/lub wysoka rotacja.
 • Cele strategiczne nie prowadzące do sukcesu firmy lub ciągłe zmiany w strategii działania.
 • Niskie kompetencje menadżerskie liderów.
 • Głęboka zakorzeniona mentalność gaszenia pożarów, czy podejmowania decyzji bez korzystania z danych i faktów.

Dzięki temu model LTF zdecydowanie zmniejsza ryzyko niepowodzenia działań doskonalących, zapewnia skuteczność we wdrażaniu zmian, a przede wszystkim zwiększa przełożenie wdrażanych zmian na wyniki firmy.

Dowiedz się więcej o modelu LTF z poniższego filmu wprost od jego głównego autora Johna Shooka: