TPM to kształtowanie postaw, a nie konserwacja maszyn – dwuletnie doświadczenia O/ZWR KGHM POLSKA MIEDŹ

1. CHARAKTERYSTYKA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. ODDZIAŁ ZAKŁADY WZBOGACANIA RUD

Oddział Zakłady Wzbogacania Rud z siedzibą w Polkowicach (zwany dalej O/ZWR) jest integralną częścią grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A – jednego z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie. O/ZWR znajduje się w środku ciągu technologicznego produkcji miedzi, pomiędzy zakładami górniczymi i hutami miedzi (rys. 1).

Rys. 1. Umiejscowienie O/ZWR w ciągu technologicznym KGHM Polska Miedź S.A.

Rys. 1. Umiejscowienie O/ZWR w ciągu technologicznym KGHM Polska Miedź S.A.

Podstawowym zadaniem O/ZWR jest przerób urobku dostarczanego z kopalni, w taki sposób, aby otrzymać maksymalny uzysk cennych metali w wyprodukowanym koncentracie. W wydobywanych rudach miedzi zawartość metalu wynosi zaledwie 1,68%, dlatego aby odzyskać surowiec należy poddać go przeróbce mechanicznej. Głównym elementem przeróbki rud miedzi jest wzbogacanie, którego celem jest otrzymanie produktu końcowego w postaci koncentratu o zawartości surowca spełniającej wymagania wsadowe hut (około 23% Cu). Proces wzbogacania przeprowadzany jest w ten sam sposób we wszystkich Rejonach O/ZWR, przy wykorzystaniu procesów jednostkowych takich jak przesiewanie i kruszenie, mielenie i klasyfikacja, flotacja, zagęszczanie oraz filtracja i suszenie. Schemat blokowy ciągu technologicznego w O/ZWR przedstawiono na rysunku (rys. 2). Zdolności przeróbcze zakładów wzbogacania wynoszą łącznie ponad 30 milionów ton urobku w skali roku. Poszczególne rejony posiadają odmienne zdolności przerobowe: Rejon ZWR Lubin – 7,4 mln ton, Rejon ZWR Polkowice – 8,5 mln ton, Rejon ZWR Rudna – 14,8 mln ton (dane za rok 2013). Roczna produkcja koncentratu wynosi około 2 mln ton.

Rys. 2. Schemat blokowy ciągu technologicznego w O/ZWR

Rys. 2. Schemat blokowy ciągu technologicznego w O/ZWR

W ciągu technologicznym przeróbki rud O/ZWR wykorzystuje się wiele różnych maszyn i urządzeń. Ilości z podziałem na Rejony ZWR przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 Maszyny i urządzenia wykorzystywane w ciągu technologicznym O/ZWR

Lp.Maszyny i urządzenia Rejon ZWRLubin Rejon ZWRPolkowice Rejon ZWRRudna O/ZWR
1.Przenośniki taśmowe578283222
2.Podawacze członowo- płytowe481022
3.Przesiewacze wibracyjne33612
4.Kruszarki młotkowe i stożkowa56617
5.Młyny prętowe, kulowe i cylpepsowe23273686
6.Pompy127104227458
7.Klasyfikatory spiralne14202458
8.Rozdzielacze wielokrotne20172966
9.Baterie hydrocyklonów382060118
10.Maszyny flotacyjne433667146
11.Zagęszczacze Dorra74617
12.Prasy filtracyjne44412
13.Suszarki obrotowe44419
SUMA O/ZWR1 253

2. KONCEPCJA TPM W O/ZWR

2.1. DLACZEGO ROZPOCZĘTO WDRAŻANIE TPM W O/ZWR?

Wdrożenie TPM w Oddziałach Wzbogacania Rud było jednym z zaleceń audytu Utrzymania Ruchu, który odbył się w pierwszej połowie roku 2011. Ekspertyza była realizowana przez konsultantów Lean Enterprise Institue Polska. Podczas jej wykonywania konsultanci LEI Polska wskazali szereg obszarów, które nie funkcjonowały tak, jak należy. Jako idealne narzędzie doskonalące zaproponowano wdrożenie koncepcji TPM, która stała się w kolejnych miesiącach motorem napędowym zmian zachodzących w filozofii zarządzania parkiem maszynowym Zakładów Wzbogacania Rud.

Drugą przyczyną podjęcia decyzji o wdrożeniu TPM była trwająca w tamtym okresie (rok 2011) modernizacja parku maszynowego – wymiana części maszyn na nowe, sprawniejsze i wydajniejsze. Wielkość zainwestowanych środków finansowych była dodatkową motywacją do tego, żeby wprowadzić w Zakładzie Wzbogacania Rud nowe standardy utrzymania maszyn w czystości i sprawności. Takie możliwości dawało podejście TPM wraz Autonomiczną i Planową Konserwacją, których wdrożenie było jednym z głównych celów realizowanego programu. Ten cel połączony został z celem głównym wdrażania TPM w O/ZWR, jakim jest redukcja kosztów Utrzymania Ruchu na jedną przerobioną tonę rudy miedzi o 10% w ciągu trzech lat: od 2012 do 2014.

Trzecią przyczyną podjęcia decyzji o rozpoczęciu programu TPM w O/ZWR była konieczność wprowadzenia zmian w podejściu do utrzymywania parku maszynowego. Przez lata funkcjonowania zakładu wykształciło się przekonanie, iż za sprawne funkcjonowanie maszyn i urządzeń odpowiadają wyłącznie działy Utrzymania Ruchu, a pracownik produkcyjny jest wyłącznie od tego, aby prowadzić proces produkcji koncentratu. Decyzja o wprowadzeniu zasad TPM miała więc na celu zakończenie takiego stanu rzeczy i uczynienie z pracowników produkcyjnych współodpowiedzialnych za stan maszyn i urządzeń.

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 71 798 57 33

e-mail: info@lean.org.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez lean.org.pl., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.