FutureSME to jeden z największych, międzynarodowych projektów badawczych w Europie, dotyczący rozwoju nowych metod organizacji i zarządzania). Projekt o budżecie 8 mln EUR został dofinansowany przez Komisję Europejską ze środków 7 programu Ramowego, a jego celem było stymulowanie szybszego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych.
Projekt realizowany był przez czołowych europejskich naukowców oraz doświadczonych menadżerów średniej wielkości firm produkcyjnych. Wśród 26 partnerów projektu jest 13 ośrodków badawczych, takich jak m.in. Strathclyde University (Wlk.Brytania), Chalmers University (Szwecja), Galway-Mayo Institute of Technology (Irlandia), czy Lean Enterprise Institute Polska, który jest jednym z głównych wykonawców projektu. Wśród partnerów przemysłowych byli m.in. brytyjski Linn (producent sprzętu hi-fi), irlandzki Roche (producent maszyn budowlanych), czy włoski Nimbus (branża lotnicza), a także dwie polskie firmy BlackPoint (producent tonerów do drukarek), oraz Perfecta (producent wyposażenia punktów sprzedaży).

Lean Enterprise Institute Polska koordynował pierwszą fazę projektu, której celem było zidentyfikowanie głównych problemów i słabych stron MŚP sektora produkcyjnego w Unii Europejskiej. Określono kilka kierunków rozwoju, które pozwolą europejskim, małym producentom zwiększać konkurencyjność w kolejnej dekadzie. Należą do nich m.in. rozwijanie zdolności adaptacyjnych (w celu szybszej reakcji na zmiany w otoczeniu biznesowym), zwiększanie wartości dodanej swoich produktów (ang. high value manufacturing), szybsze zwiększanie produktywności z wykorzystaniem np. koncepcji Lean Management.

Badania przeprowadzone w ramach projektu pozwoliły zidentyfikować kluczowe problemy, którym sprostać muszą małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie. Oparcie funkcjonowania przedsiębiorstw na niskich kosztach pracy, brak długoterminowych strategii rozwoju, brak współpracy i konsekwencji we wdrażaniu zmian wraz z niskim poziomem świadomości tego, jak lepsza organizacja pracy mogą podnieść jej efektywność, hamują rozwój sektora MŚP. Nie pozwalają, bowiem elastycznie reagować na zmiany zachodzące w dłuższej perspektywie czasowej w otoczeniu technologiczno-biznesowym, dostosowywać się do nich i doskonalić się, zarówno w zakresie strategii, jak i działań operacyjnych.

W oparciu o wyniki badań, eksperci realizujący projekt opracowali program transformacji skierowany bezpośrednio do przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP: Capability Development Programme – Program Rozwoju Zdolności Produkcyjnych. Pilotażowe edycji programu odbyły się m.in. w Szkocji, Irlandii, Polsce, Czechach, Szwecji, Turcji.

Celem projektu było również wprowadzenie zmian w programach nauczania na uczelniach wyższych i programach edukacyjnych firm szkoleniowych oraz przygotowanie wytycznych dla instytucji otoczenia biznesu dotyczących tego, jak w spójny sposób wspierać MŚP w Europie.