Program Rozwoju Kluczowych Zdolności Firmy, FUTURESME

Część 1: Rozwój adaptacyjnej strategii

Moduł 1: Oceń swój biznes

wprowadzenie do koncepcji adaptacyjności – szkicowanie biznesu – myślenie o przyszłości – diagnostyka biznesowa Rozwijanie zdolności adaptacji do zmian i wykorzystywania ich na swoją korzyść jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w długim terminie. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mogli dokonać oceny swojego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w kontekście radzenia sobie z niepewną przyszłością.

Warsztat:

 • Pomoże w ewaluacji strategicznych zmian, które zachodzą w skali globalnej i lokalnej, a także pomoże w zrozumieniu obecnej sytuacji przedsiębiorstwa;
 • Zawiera omówienie pojęcia adaptacyjnej strategii oraz zasady konkurowania wysoką wartością dodaną produktów;
 • Pomoże dokonać oceny przedsiębiorstwa pod kątem strategicznym, operacyjnym, przywódczym oraz adaptacyjnym, wykorzystując narzędzie diagnostyki biznesowej FutureSME.

W programie m.in.: wprowadzenie do koncepcji adaptacyjnego biznesu, „szkicowanie” biznesu, wprowadzenie do strategicznego myślenia o przedsiębiorstwie, diagnostyka biznesowa.

Moduł 2: Rozwiń zdolności przywódcze i strategiczne

wspólne podejmowanie decyzji – dyskusja strategiczna W dzisiejszym wysoce dynamicznym i zmiennym środowisku nie możemy już polegać na sile myślenia kilku osób, które będą kierowały ciągłym doskonaleniem i rozwijały innowacyjność nowych produktów, procesów i sposobów pracy. Kluczowym elementem organizacji staje się angażowanie kreatywnego i intelektualnego potencjału wszystkich osób w firmie, tak, aby uczynić przedsiębiorstwo bardziej efektywnym, wydajnym i innowacyjnym.

W nowoczesnej organizacji przywództwo ułatwia ludziom: odkrywanie potencjału pracowników, opracowywanie wizji i celów; angażowanie wszystkich w sprawy operacyjne i strategiczne; wspólne podejmowanie decyzji i stymulowanie rozwijania procesu myślenia w zespole, który jest traktowany jako jeden organizm.

Warsztat:

 • Zawiera omówienie technik zarządzania, ułatwiających angażowanie pracowników w procesy podejmowania decyzji, doskonalenia i rozwoju firmy, czego celem jest wzmocnienie wszystkich obszarów działań w przedsiębiorstwie;
 • Pomoże opracować pierwszą wersję strategii przedsiębiorstwa wykorzystując narzędzie Strategii Wizualnej.

W programie m.in.: firma jako jeden organizm, wspólne podejmowanie decyzji, opracowywanie strategii wizualnej.

Część 2: Doskonalenie procesów

Moduł 1: Udoskonal proces (projekt strategiczny)

3 – dniowy program Lean, który pomoże rozwiązać jeden z istotnych problemów w organizacji oraz zaprezentuje techniki rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia, które są istotnym elementem wyszkolenia zespołu menadżerskiego.

Część 2 docelowo jest praktycznym warsztatem organizowanym na terenie przedsiębiorstwa.

Podczas warsztatu zostaną zdefiniowane cele doskonalenia bazując na Strategii Wizualnej i zostanie opracowana pierwsza wersję tablicy jednego z projektów strategicznych. Eksperci prowadzący warsztaty przedstawią wybrane narzędzia Lean Management adekwatne do zidentyfikowanych celów działań doskonalących w wybranym procesie.

Warsztat:

 • Pomoże przygotować projekt doskonalenia oparty na analizie strategii i/lub mapowaniu strumienia wartości pod okiem eksperta Lean;
 • Pomoże we wskazaniu niezbędnych działań do rozwiązania jednego z istotnych problemów określonych podczas analizy strategii i/lub mapowania strumienia wartości.

W programie wykorzystane mogą być, w zależności od specyficznych wymagań doskonalonego proces, między innymi takie metody jak:

 • Metoda TWI Instruowanie Pracowników IP;
 • Metoda TWI Doskonalenie Metod Pracy MP;
 • Raporty A3;
 • Zarządzanie zmianą z wykorzystaniem tablicy projektu.

Moduł 2: Wyciągnij wnioski

1-dniowy warsztat, podczas którego uczestniczące przedsiębiorstwa zaprezentują, jak przebiegało wdrożenie rozwiązania jednego z istotnych problemów strategicznych lub organizacyjnych.

Kontakt

Wszelkie pytania proszę przesłać na podany adres e-mail: zamowienia@lean.org.pl, tel kontaktowy: 506 785 310.