fbpx

Standaryzacja pracy

Kiedy uważ­nie przyj­rzy­cie się pracy ope­ra­to­rów dostrze­że­cie zapewne, że dobrze wie­dzą co robić, ale ich metody róż­nią się w kwe­stii jak wyko­ny­wać poszcze­gólne czyn­no­ści i zabiegi – nie powta­rzają oni dokład­nie tych samych ruchów w pro­duk­cji kolej­nych czę­ści, co ma istotny wpływ na jakość. Co wię­cej, jeżeli praca nie zosta­nie dobrze zapla­no­wana, ope­ra­to­rzy będą się męczyć w trak­cie zmiany, ryzy­ku­jąc tym samym cho­roby zawo­dowe, ani nie będą w sta­nie osią­gać ocze­ki­wa­nych celów zmianowych. Środ­kiem zarad­czym na tego typu pro­blemy opra­co­wa­nym przez Toyotę jest wła­śnie praca stan­da­ry­zo­wana, która umoż­li­wia ana­lizę ruchów, zna­le­zie­nie naj­lep­szej metody wyko­ny­wa­nia pracy oraz prze­szko­le­nie ope­ra­to­rów, aby ją powta­rzali. Praca stan­da­ry­zo­wana to zde­cy­do­wa­nie narzę­dzie cią­głego dosko­na­le­nia (w prze­ci­wień­stwie do stan­dar­dów pracy, które opi­sują pod­sta­wowy prze­bieg pro­cesu, czyli co).

Raport – Doskonalenie procesów w sektorze usługowym w Polsce. Stan obecny i trendy na przyszłość. Część 1

Raport prezentuje wybrane wyniki analizy firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, w aspekcie […]

Lean w praktyce. Od Business Plan Deployment do dostosowania wydajności do zapotrzebowania klienta.

1. WSTĘP Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o doświadczenia autora w zakresie wdrażania i usprawniania […]

Jak zrewolucjonizować firmę dzięki Lean Management – prezentacja książki Arta Byrne’a

Podczas naszej ubiegłorocznej wizyty w Lean Enterprise Institute w Bostonie Jamie Bonini – dyrektor generalny […]

Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie organizacji z wykorzystaniem wiedzy i zaangażowania pracowników

Gdy dotarliśmy na miejsce, ojciec i Phil siedzieli już w rogu baru pogrążeni w dyskusji. […]

5S – ważne zadanie dla kierownictwa organizacji

Przedstawiamy fragment bestsellerowej powieści Freddy’ego i Michaela Balle pt. “

Standaryzacja pracy: przygotowanie standardu pracy (cz. 2/3)

  Przedstawiamy drugi z serii trzech artykułów poświęconych istocie standaryzacji pracy. W pierwszej części zaprezentowaliśmy czym jest […]

Standaryzacja pracy: czym jest i jakie są korzyści z jej stosowania (cz. 1/3)

Przedstawiamy pierwszą z trzech części artykułu poświęconego metodzie standaryzacji pracy, w której omówiono podstawowe zagadnienia […]

Standaryzacja pracy: role, zakres odpowiedzialności i audytowanie (cz. 3/3)

Role i zakres odpowiedzialności w pracy standaryzowanej Po przeanalizowaniu technicznej strony przygotowania standardów pracy, warto […]

Praca standaryzowana w procesach biznesowych

Drogi Mistrzu Gemba! Jak się ma sprawa pracy standaryzowanej w procesach biznesowych? Na przykład w […]

Czy podejście lean jest naukowe?

Drogi Mistrzu Gemba! Często słyszę, że Lean jest jak metoda naukowa. Jako konsultant Lean prowadzę […]

Czy menadżerowie „chwytają” Lean?

Drogi Mistrzu Gemba! Podczas jednego ze swoich seminariów internetowych wspomniałeś, że wycieczki po zakładzie ujawniają, […]

Doświadczenia ELMOT DR we wdrażaniu Lean Manufacturing w systemach produkcyjnych

W referacie zostały przedstawione przykłady wdrożenia w ELMOT DR w produkcji elektrotechniki motoryzacyjnej zasad Lean […]

Lean Manufacturing w Remy Automotive Poland. Osiągnięcia i problemy

W referacie omówiono narzędzia Lean Manufacturing wdrożone w Remy Automotive Poland. Szczególnie skupiono się na […]

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 506 785 310

e-mail: info@lean.org.pl

Administrator Danych Osobowych: Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o.
Pełna klauzula

Zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej