fbpx

Standaryzacja pracy

Kiedy uważ­nie przyj­rzy­cie się pracy ope­ra­to­rów dostrze­że­cie zapewne, że dobrze wie­dzą co robić, ale ich metody róż­nią się w kwe­stii jak wyko­ny­wać poszcze­gólne czyn­no­ści i zabiegi – nie powta­rzają oni dokład­nie tych samych ruchów w pro­duk­cji kolej­nych czę­ści, co ma istotny wpływ na jakość. Co wię­cej, jeżeli praca nie zosta­nie dobrze zapla­no­wana, ope­ra­to­rzy będą się męczyć w trak­cie zmiany, ryzy­ku­jąc tym samym cho­roby zawo­dowe, ani nie będą w sta­nie osią­gać ocze­ki­wa­nych celów zmianowych. Środ­kiem zarad­czym na tego typu pro­blemy opra­co­wa­nym przez Toyotę jest wła­śnie praca stan­da­ry­zo­wana, która umoż­li­wia ana­lizę ruchów, zna­le­zie­nie naj­lep­szej metody wyko­ny­wa­nia pracy oraz prze­szko­le­nie ope­ra­to­rów, aby ją powta­rzali. Praca stan­da­ry­zo­wana to zde­cy­do­wa­nie narzę­dzie cią­głego dosko­na­le­nia (w prze­ci­wień­stwie do stan­dar­dów pracy, które opi­sują pod­sta­wowy prze­bieg pro­cesu, czyli co).

Doskonalenie należy traktować poważnie – rozmowa z Sadao Nomurą

    Metoda 8 kroków ma tak wiele sensu i jest tak racjonalna, że nie […]

Osiem kroków do spektakularnej poprawy jakości

  Ekspert Sadao Nomura dzieli się sprawdzoną metodą na uzyskanie bezprecedensowych […]

Jak ludzie przypadkowo sprawiają, że zmiany są nietrwałe

  Często słyszy się, że trudniejsze od zmiany jest jedynie jej […]

Szacunek dla ludzi wyraża się poprzez zadawanie właściwych pytań

Zadawanie pytań w sposób zachęcający do dialogu zamiast wymuszania podporządkowania się jest wyrazem szacunku i […]

Jak pracować spokojnie w niespokojnych czasach, wykorzystując rytm standaryzowanej pracy

Globalny kryzys gospodarczy z lat 2008-2009 sprawił, że sieć kawiarni Starbucks musiała zmierzyć się ze […]

Standaryzacja może dać ci swobodę

Jedyny możliwy sposób na osiągnięcie spójności w działaniach i na włączenie w nie pracowników […]

Świat potrzebuje usprawnień
Prezentujemy nowy przewodnik po trasach szybkobieżnych kolei kaizen

Jak często język stawał się dla Was barierą na drodze do wspólnej dyskusji, nauki i wdrażania […]

Czy istnieje wzór na sukces firmy? Wywiad z Tracey i Erniem Richardson – autorami książki „Droga Toyoty do angażowania pracowników”

Na czym polega sekret zdolności Toyoty do angażowania pracowników w ciągłe doskonalenie? Aby zdradzić nam […]

Ramowy model rozwiązywania problemów – wywiad z Artem Smalleyem

Cztery typy problemów i sposoby ich rozwiązywania, które pozwolą na nowo ukształtować wasze organizacje, przedstawia […]

Visual Performance Management. Dobrze pomyślane wsparcie zarządzania w Departamencie Operacji Aviva

Aviva Aviva należy do największych grup ubezpieczeniowych w Europie. Szczyci się tradycją ponad trzystu lat […]

Lean – wsparcie zarządzania strategicznego w Bella Sp. z o.o.

WSTĘP TZMO S.A., właściciel firmy Bella sp. z o.o., to firma o zintegrowanej działalności produkcyjnej, […]

Co właściwie dzieje się podczas Gemba Walk?

Lean zachęca, by spędzać w Gemba tak dużo czasu, jak to tylko możliwe. […]

Nie da się rozwiązywać problemów na odległość, czyli jak odnieść sukces przez codzienne zarządzanie

Czy macie wrażenie, że wasza firma jest jak zamek z piasku? Czy utrzymanie rezultatów rozwiązań […]

Studium produktywności – czyli jak radzić sobie z procesami

eurobank posiada szeroką ofertą dla klientów indywidualnych i koncentruje się na rozwoju obsługi online z pomocą […]

Lean Management System w firmie 3M – zarządzanie strumieniami wartości w oparciu o system ciągłego doskonalenia

3M jest firmą reprezentującą wiele różnych dziedzin techniki, prowadzącą działalność produkcyjno-handlową w skali całego świata, w […]

O tym jakim jesteś liderem świadczy nie to co mówisz, ale to co robisz

Roberto Priolo: Podczas XVI Konferencji Lean Management we Wrocławiu będziesz mówił o zachowaniach i postawach […]

Instruowanie pracowników: na ciężarówkę, na czar par, na czarownicę… Refleksje nt. skutecznego wdrażania do pracy stanowiskowej

Instruowanie pracownika – wersja pierwsza Na ciężarówkę Basia, młodszy specjalista ds. analiz płacowych, firma outsourcingowa […]

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 506 785 310

e-mail: info@lean.org.pl

    Administrator Danych Osobowych: Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o.
    Pełna klauzula

    Zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej